⇑ บุคคลสำคัญ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 1 – รุ่น 16)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เป้าปุษปาคมนว.
2นนร.เผื่อนธนฤกษ์นว.
3นนร.เนตรเมนะวงศ์นว.
4นนร.แอไอสะนาวินนว.
5นนร.กรดนว.
6นนร.ผันนว.
7นนร.นาคนว.
8นนร.อ้นนว.
9นนร.เท้งนว.
10นนร.สงนว.
11นนร.ปุยสิงหภุกามนว.
12นนร.อี้นว.
13นนร.เล็ก(ดำรง)เศวตนันทน์(แสงสิทธิ์)นว.
14นนร.ปั้นนว.
15นนร.ศรีกมลนาวินนว.
16นนร.บุญมีพันธุมนาวินนว.
17นนร.ตรุษบุนนาคนว.
18นนร.กระแสประวาหะนาวินนว.
19นนร.แนบจารุจินดานว.
20นนร.ทองดีสุวรรณพฤกษ์นว.
21นนร.เทียบนายเรือนว.
22นนร.ห้องหังสนาวินนว.
23นนร.เปลื้องนว.
24นนร.แสงสุคนธฉายนว.
25นนร.แฉล้มสถิรศิลปินนว.
26นนร.แม้นปรีดิขนิษฐ์นว.
27นนร.ม.จ.ภักดิ์พึ่งบุญ ณ อยุธยานว.
28นนร.อั๋นกล.
29นนร.ดี(เรืองเดช)โมนยะกุลนว.
30นนร.กรบอมลักษเฐียร(ชลสินธุ์สงครามชัย)นว.
31นนร.ชะเอกะวิภาตนว.
32นนร.จันทน์ปัญญุตร์นว.
33นนร.แช่มวันประภา(วารุณประภา)นว.
34นนร.ถนอมศุกรคุปต์นว.
35นนร.ลิบรุ่งสัมพันธ์นว.
36นนร.แขนว.
37นนร.แพอติโพธินว.
38นนร.หนอรัตนกุลนว.
39นนร.กลับเพ็ชรชาตินว.
40นนร.แพนว.
41นนร.ฉุยนุติประภานว.
42นนร.คำ(ฤทธิศักดิ์)ปุณฑริกาภานว.
43นนร.กาญจน์ยศกรณ์นว.
44นนร.สวัสดิ์ทุนทุสวัสดิ์นว.
45นนร.หล่ำ(เปสล)กนิษฐภูติ(พิชิตชโลธร)นว.
46นนร.สายนพเสถียร(สิทธิเดชสมุทรขันธ์)นว.
47นนร.เนตรอาคมนันทน์นว.
48นนร.ช้อยชลทรัพย์(ศรการวิจิตร)กล.
49นนร.วาศวิมุกตะลพกล.
50นนร.สง่าจุลเดชกล.
51นนร.บุศย์ชลพินทุกล.
52นนร.จันทรัชฏะชาติ(ดำเนินนาวากุล)กล.
53นนร.ล๊อกโลกะกลินกล.
54นนร.ทองอักษรานนท์กล.
55นนร.ก้านปิยกานต์กล.
56นนร.แต้ม(วัน)จารุภานว.
57นนร.สวัสดิ์เมนะพันธ์นว.
58นนร.ม.จ.พรปรีชากมลาศน์นว.
59นนร.เจียรบุตรานนท์นว.
60นนร.บัวอุปลกลินกล.
61นนร.พุธกุลธอุทัยกล.
62นนร.สงวนคงศิรินว.
63นนร.เจือสหนาวินนว.
64นนร.เกิดชาตะนาวินนว.
65นนร.อินศาสตรินนว.
66นนร.แบนศรีกฤษณ์นว.
67นนร.ปุ๋ยนาคะสิงห์นว.
68นนร.ชมเดชดำรงนว.
69นนร.หาญสุกุมารนันท์นว.
70นนร.จูเมษมานกล.
71นนร.พุธนิยมตรุษกล.
72นนร.ทองโสมะนันท์กล.
73นนร.ทวนทิพยกลิ่นกล.
74นนร.พินพลชาตินว.
75นนร.ฟุ้งพร้อมสัมพันธ์นว.
76นนร.ผาดผาตินาวินกล.
77นนร.แตรศัพทนาวินกล.
78นนร.เปลื้องเหมะวนิชนว.
79นนร.มงคลมงคลนาวินนว.
80นนร.เพ็งนันทิคุปต์(วิสิษฐ์สาคร)นว.
81นนร.มลิมัลลิกะนาวินนว.
82นนร.เสียรราหุลนันทน์นว.
83นนร.ฉัตรวีระฉัตรนว.
84นนร.ผันสสะนาวินนว.
84นนร.ทาโกมลวัจนะ(ปราบสิทธวามิตร)นว.
86นนร.เจ๋อจันทรเวคินกล.
87นนร.แพอุตตโมบลกล.
88นนร.เปลื้องสุภางคะนันทน์กล.
89นนร.แป๊ะ(ประยุทธชลธี)วีราสานว.
90นนร.แสวงหาสตะนันทน์กล.
91นนร.จำปีปุษยะนาวินกล.
92นนร.บุ๋นศุกรบุณย์กล.
93นนร.เริ่มรุมาคมกล.
94นนร.สอนฉายานนท์กล.
95นนร.สาครสิทธิศิรินว.
96นนร.ชื่นนว.
97นนร.จุ่น(เนาว์)สุวรรณคดีนว.
98นนร.เจือสุนะมาลัยนว.
99นนร.วุฒิสุทธิบุตรนว.
100นนร.เสงี่ยมทสานนท์นว.
101นนร.ยังอัมพรทัตนว.
102นนร.หัตถุยุวนากรนว.
103นนร.เรียม(ศรไกรรณรงค์)ภานุสะวะ(พิบูลภานุวัธน์)นว.
104นนร.โชติสุวรรณโพธินว.
105นนร.พันธุมมันทานนท์นว.
106นนร.ตันนว.
107นนร.สนองยุวบูรณ์นว.
108นนร.แถมรัตนโรมนว.
109นนร.กาพย์บุณยมิศรนว.
110นนร.มิ่งนว.
111นนร.บุญรอด(บุญชัย)สวาทะสุขกล.
112นนร.วาศพัทศาสตร์กล.
113นนร.ม.จ.เจริญสุขโสภาคย์ เกษมสันต์กล.
114นนร.แดงลางคุลเสนกล.
115นนร.วงศ์สุจริตกุลกล.
116นนร.เจริญวัฒนะสุวรรณ(ประทีปเสน)กล.
117นนร.พร้อมโหตรภวานนท์(บุณยกลิน)กล.
118นนร.ดีศัลยกลินกล.
119นนร.ถมยารังคะกลิน(กลกิจกำจร)กล.
120นนร.กมลอากาสวิภาต(จักรวิธานสันทัด)กล.
121นนร.เพื้อน(พิชิต)เอมะนาวิน(ปราบอริพ่าย)นว.
122นนร.เนินจุลนิมินว.
123นนร.ลับสมัคจันทร์(ชลวิสัยเสนี)นว.
124นนร.อยู่นายเรือ(ชัยนาวา)นว.
125นนร.ทองสุขภุมมะโสภณนว.
126นนร.สวัสดิ์พันธุมคุปต์(พิจารณ์กลจักร)กล.
127นนร.เที่ยงทิวะกลินกล.
128นนร.ย้อยเสถียรสุตกล.
129นนร.จ้อยเมนะปรีย์กล.
130นนร.หวาน(ชาญ)ชมะนันทน์กล.
131นนร.กิ่มเสรีบุตรกล.
132นนร.สนธิวังสะสนธิ(จักรวิธานนิเทศ)กล.
133นนร.ฮวดควรถนอมกล.
134นนร.หลีจารุภุมนว.
135นนร.จำรูญวัฒนาคม(วรรธนาคม)นว.
136นนร.ประยูรศาสตระรุจิ(ยุทธศาสตร์โกศล)นว.
137นนร.เมฆ(วารีรณชัย)เอโกมลนว.
138นนร.สวัสดิ์สราภานว.
139นนร.เล็กพุธศุกร์กล.
140นนร.ดำกฤษณะกลินกล.
141นนร.สพาทย์ลักษณียนาวินกล.
142นนร.แม้นพรหมพิสุทธิกล.
143นนร.มุ่ยนามศิริกล.
144นนร.เจือสุนทรกลินกล.
145นนร.เหล่าทีปะนาวินนว.
146นนร.เจริญทุมมานนท์นว.
147นนร.พงศ์อาสนะเสนนว.
148นนร.เหลียง(พิศาล)สุนาวิน(สุนาวินวิวัฒ)นว.
149นนร.ต่า(ตรณี)กาญจนะจูฑะนว.
150นนร.สวัสดิ์นีละนิธินว.
151นนร.จิวสถิรนาวินนว.
152นนร.ฮอกลี้บุตรนว.
153นนร.ยี่เลิศภาคนว.
154นนร.สอาดคงคะสุทธินว.
155นนร.ม.จ.ธาดาพันธุ์กมลาศน์นว.
156นนร.แอ๊ดธนูสิงห์นว.
157นนร.อุ่นนว.
158นนร.อั๋นศาสตริน(กลศาสตรเสนี)กล.
159นนร.สอนกลิ่นรอดกล.
160นนร.นพชลัษเฐียรกล.
161นนร.เชื่อมกลันตานนท์กล.
162นนร.เส็ง(กลมัย)หุตะโชคกล.
163นนร.ญี่ปุ่น(วารี)โมราฬาร(วิมุกตะกุล)นว.
164นนร.ม.ร.ว.พงศ์นวรัตน์นว.
165นนร.มีปัทมะนาวินนว.
166นนร.ดัดบุนนาคนว.
167นนร.แดง(สำแดง)พิชชาโชตินว.
168นนร.บุงศุภชลาศัยนว.
169นนร.จำรัสเภกะนันทน์กล.
170นนร.ชื่นจุลวัจนะ(ชาญชยศึก)นว.
171นนร.สวัสดิ์(สวัสดิ์วรฤทธิ์)วรทรัพย์นว.
172นนร.สุวรรณศุภสมุทรนว.
173นนร.เที่ยงชินะนาวินนว.
174นนร.บุญยังนิติศรนว.
175นนร.บุญสมรุชฏวันนว.
176นนร.อิง(อาจณรงค์)ช่วงสุวนิชนว.
177นนร.ดำทังสุบุตรนว.
178นนร.สุภีจันทมาศนว.
179นนร.เธียรประทีปเสน(ชลประทีป)นว.
180นนร.ปุ่นศุภชลัษฐ์นว.
181นนร.อาจหาญสมบูรณ์นว.
182นนร.ศิริอุไทยกรนว.
183นนร.เปรื่องบุณยวิบูลย์นว.
184นนร.เง็ก(พิชัย)พันธุ์โภคานว.
185นนร.แม้นนว.
186นนร.ตุ๋ยเจริญนุตนว.
187นนร.ยู่ฮวด(สุทัศน์)เหล่าวนิชกล.
188นนร.จรูญพิตรากูล(จรูญกลรักษ์)กล.
189นนร.ประเสริฐศิริไพบูลย์กล.
190นนร.สมบุญกายะสุตกล.
191นนร.แปลกกันต์นิกุลกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th