⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 57 เกิดเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2506 ชื่อเล่น “ดุง”สมรสกับ นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 99
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80
– หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประเทศออสเตรเลีย
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ 40
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

ตำแหน่งที่สำคัญ
– กำลังพลรับเรือ เรือหลวงเจ้าพระยา ตำแหน่ง นายทหารอาวุธนำวิถี
– นายธง ผบ.กภ.1 และ 2 กร.
– นายธง เสนาธิการกองเรือยุทธการ
– กำลังพลรับเรือ เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตำแหน่ง ต้นหน
– ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/แคนเบอร์รา ออสเตรเลีย
– ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
– รองเลขานุการกองทัพเรือ 
– รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ 
– ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 
– เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการแหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.thairath.co.th/