⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525
(นักเรียนนายเรือรุ่น 80, เตรียมทหารรุ่น 23)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สาครปั่นเมืองปักนว.
2นนร.เฉลิมพลเตชะทวีกุลนว.
3นนร.ธีระวัตรศูรศรีพันธเพียรกล.
4นนร.นิวัฒน์สารศิลป์พธ.
5นนร.บุญธรรมคงแสงกล.
6นนร.ปัญญาโกยมนย.
7นนร.เทวินทร์ศิลปชัยนว.
8นนร.สมควรศรีวิเชียรนย.
9นนร.สมพงษ์นาคทองนว.
10นนร.สมมิตต์แสงมานว.
11นนร.สุนทรพันธชุมกล.
12นนร.สุพนปราบภัยนย.
13นนร.อนุกูล(ปพน)ช้างจันทร์นว.
14นนร.กฤดาอนันตสุรกาจ(กุสุมา ณ อยุธยา)นย.
15นนร.กฤษฎารัตนสุภานว.
16นนร.กฤษณ์พิมมานนท์นว.
17นนร.กฤษณะกุณฑียะนว.
18นนร.กานต์เมนะรุจิกล.
19นนร.เกรียงชุณหชาตินว.
20นนร.เกรียงศักดิ์จงหมายกล.
21นนร.โกวิทอินทร์พรหมนว.
22นนร.คณาชาติพลายเพ็ชร์นว.
23นนร.จรงศักดิ์แย้มบานนย.
24นนร.จรัญวีร์ญาดีนว.
25นนร.จักรกฤษณ์สัมภวะผลนย.
26นนร.จักรชัยศรีภิรมย์กล.
27นนร.จารุวัฒน์เชาว์พานนท์นว.
28นนร.จิรศักดิ์พู่อนันต์นว.
29นนร.จิโรจน์สุขอร่ามนย.
30นนร.จุมพลศิริวุฒินย.
31นนร.จุลวรรณฑิตย์จิตรกุลกล.
32นนร.วิชชุกรเจริญวงศ์นว.
33นนร.ชลทิศนาวานุเคราะห์นว.
34นนร.ชลวิชญ์นาคเวกนว.
35นนร.ชวินเวียงวิเศษนว.
36นนร.ชัยณรงค์เตชะดีกล.
37นนร.ชัยวัฒน์คุ้มทิมนย.
38นนร.ชำนาญไชยฤทธิ์กล.
39นนร.ณ นาวีกัลยาณมิตรนว.
40นนร.ณัฐชัยวรรณบูรณกล.
41นนร.ถิรายุอินทรศิริธรกล.
42นนร.เถลิงศักดิ์ศิริสวัสดิ์นว.
43นนร.เทอดเกียรติจิตต์แก้วนย.
44นนร.เทิดเกียรติอ่อนเมืองนว.
45นนร.ธนเดชโสมะนันทน์กล.
46นนร.ธนูอยู่สุขีนว.
47นนร.ธเนศโสภณดิลกกล.
48นนร.ธเนสตังคโนภาสนว.
49นนร.ธรรมวรรตมาลัยนย.
50นนร.จิรพลว่องวิทย์นว.
51นนร.ธานินทร์แจ่มผลนว.
52นนร.ภูธร(ชนาวิน)สุวรรณบุปผา(สุวรรณบุบผา)นว.
53นนร.สถาพรสร้อยสอาดกล.
54นนร.นฤเทพโชคเจริญวานิชกล.
55นนร.นิพนธ์สมเหมาะนว.
56นนร.นิพัธน์สุดใจนย.
57นนร.นิสิตร่วมพุ่มนย.
58นนร.นุชชาจันทร์เอี่ยมนว.
59นนร.บงการอาจวารินทร์พธ.
60นนร.บุญเลิศโต๊ะเมืองนว.
61นนร.ปกครองมนธาตุผลินนว.
62นนร.ประวิณจิตตินันทน์นว.
63นนร.ประสพโชคพาทันนย.
64นนร.ประสาทพรสาทรสวัสดิ์นว.
65นนร.ประสิทธิ์ตันเจริญนย.
66นนร.ปราโมทย์เสริมสัยนว.
67นนร.เผดิมชัยสุคนธมัตนย.
68นนร.พัฒนพงษ์นุชนารถนย.
69นนร.พิทักษ์ตีรณกุลนว.
70นนร.พิทานต์โยธาประเสริฐนย.
71นนร.ไพศาลมีศรีนว.
72นนร.ภูมิพันธ์ช่างเขียนดีนว.
73นนร.ภูวดลเพ็งศิริ
74นนร.มฑิวุฒิมุ่งถิ่นกล.
75นนร.มาโนชปาลิไลยก์นว.
76นนร.ยุทธนารักราคกล.
77นนร.รณัชย์เทพวัลย์นว.
78นนร.รวิวัฒน์เดี่ยววานิชนว.
79นนร.รุจน์สุขปรีดีกล.
80นนร.ฤกษ์ชัย(ธนฤกษ์)ใจนักรบ(วรชาตินักรบ)กล.
81นนร.วโรดมสุวารีนว.
82นนร.วัชรา(พีรวัชร์)ประทุมเมืองพธ.
83นนร.วันชัยแหวนทองนว.
84นนร.วาทิตจันทรกล.
85นนร.วิญญูจันทร์ดร
86นนร.วิทยาพันธุ์โภคากล.
87นนร.วิรัตน์(รชต)แหล่งสินธุภูรัตน์นว.
88นนร.วิสารบุญภิรมย์พธ.
89นนร.วีรศักดิ์เอ็มพงษ์กล.
90นนร.วีระวัชร์สุขเกษมกล.
91นนร.วุฒิกรณ์กมลเพ็ชรนว.
92นนร.วุฒิพงศ์อุปนาศักดิ์กล.
93นนร.สมนึกแก้วมะเริงนย.
94นนร.สาธิตนาคสังข์นว.
95นนร.สมพงษ์ภูเวียงนว.
96นนร.สมมารถกูบกระบี่กล.
97นนร.สมยศระหงษ์พธ.
98นนร.สมศักดิ์สีสังข์พธ.
99นนร.สรรเสริญจั่นเรืองกล.
100นนร.สวัสดิ์ไกรคุ้มกล.
101นนร.สาธิตสุรฤทธิ์โยธิน
102นนร.สิทธิชัยต่างใจนว.
103นนร.สุชาติสมอไทย
104นนร.สุทัศน์อิ่มอุไรนว.
105นนร.บุญเลิศดำขำ
106นนร.สุพจน์เจริญสุขนว.
107นนร.บรรยงอรุณรัตตโนภาสนย.
108นนร.สุรพงศ์เจริญวัฒนสุขพธ.
109นนร.สุรัชฎ์ศิริวรรณนาวีนว.
110นนร.วรานนท์พึ่งวิชากล.
111นนร.อดิศรจินตนุกูลพธ.
112นนร.อนนท์เขตขันท์พธ.
113นนร.อนิรุธโชติรัตน์กล.
114นนร.อภิชัยสมพลกรังนว.
115นนร.อะดุงพันธุ์เอี่ยมนว.
116นนร.อำนรรฆภมรพลนย.
117นนร.อิทธิพลเพ็ชรรามนย.
118นนร.เอกชัยนาคมอญนย.
119นนร.ขวัญชัยระเวกโสม
120นนร.ไชยยันต์กูปกลาง
121นนร.ศิลป์ชัยประสมศรีนย.
122นนร.สมชาย(ฌัฐวัฒน์)จั่นเผือกพธ.
123นนร.สุพจน์(ฐิติ)ชาวสวนกล้วยนว.
124นนร.อาทรประทับสิงห์
125นนร.ก้องเกียรติ(ภัทรณัฐ)ทองอินทร์ตร.
126นนร.เดชาอุปัชฌาย์ตร.
127นนร.ธาณินอัมพะวะผะลินตร.
128นนร.พงษ์พิษณุภักดีณรงค์ตร.
129นนร.มนตรีฤกษ์จำเนียรตร.
130นนร.วีระชาติสุบงกชตร.
131นนร.สิทธิพรศิลานันท์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th