⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525

พลเรือเอก โกวิท อินทร์พรหม สมรสกับ คุณนุชนภา อินทร์พรหม

การศึกษา
– โรงเรียนดรุณพิทยา
– นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80 พรรคนาวิน
– ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน
– ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
– ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– ผู้บังคับการโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– เสนาธิการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
– รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม
– ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
– ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ (ต.ค.2566)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/