⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2503

พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา (ชื่อเล่น ช้าง) เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุ.ค. 2485 สมรสกับ คุณหญิงเฟื่องเพชร โสมาภา

การศึกษา
– โรงเรียนอำนวยศิลป์
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 58
– หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 38
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรืออังกฤษ
– วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 28
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 27
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงสัตกูด
– ผู้บังคับการ เรือหลวงพาลี
– ผู้บังคับการ เรือหลวงอุดมเดช
– ผู้ช่วยฑูตทหารเรือไทย/บอนน์ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย/บอนน์
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
– ปลัดบัญชีทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 43 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2546 นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในปี พ.ศ. 2545แหล่งอ้างอิง

  • http://www.afaps.ac.th
  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.nwa.navy.mi.th/