⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2503
(นักเรียนนายเรือรุ่น 58, เตรียมทหารรุ่น 1)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.บรรพตเอกะวิภาตนว.
2นนร.แหวน(เกรียงศักดิ์)ศรีภูมินว.
3นนร.เชษฐโกมลฐิตินย.
4นนร.ใช้(วิชล)ภูษานว.
5นนร.ประวัติธำรงกุลนว.
6นนร.พยุงเจริญสุขกล.
7นนร.บุญเกิด(ไชยา)คูหะเจริญนว.
8นนร.ชำนาญคงสุวรรณนว.
9นนร.สมชายถาวรพานิชนว.
10นนร.สมัยศึกสำราญใจกล.
11นนร.ทวีศักดิ์โสมาภานว.
12นนร.ปราโมทย์ป้อมน้อยนว.
13นนร.ทวีศักดิ์(ทวีชัย)ธรรมจิรานย.
14นนร.พงจรูญวิชยาภัย บุนนาคนว.
15นนร.วิลาศแม้นเหมือนนว.
16นนร.เสมอสุวรรณฤทธิ์กล.
17นนร.สุรินทร์รอดสวาสดิ์นย.
18นนร.ประคองกองพริ้ว(ธีรพงษ์พิสุทธิ์)นว.
19นนร.บำเพ็ญกีรกะจินดานว.
20นนร.คำรณวุฒิคล่องคำนวณการนว.
21นนร.อุดมเดชยังรอดกล.
22นนร.นิทัศน์เพ็ชรน้อยนย.
23นนร.อาวุธช่วยชูนว.
24นนร.จิตต์เวสสุพัฒน์(ณ นคร)กล.
25นนร.ขจรศักดิ์คุ้มเปลี่ยนกล.
26นนร.เทอดศักดิ์เสถียรสวัสดิ์นย.
27นนร.นิพนธ์พราหมณ์เทศนย.
28นนร.สมศักดิ์วิริยะศิรินย.
29นนร.ปรีชาส่งสวัสดิ์นย.
30นนร.ถาวรประดับวิทย์นว.
31นนร.ชัยสุวรรณภาพนว.
32นนร.สมศักดิ์วงศ์ประเสริฐนว.
33นนร.ปรีชา(วิทย์)วรคุปต์กล.
34นนร.วัลลภลอองบัวกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th