⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2459

พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2443 นามเดิมคือ เปล่่ง (พลสินธ์ สมิตเมฆ)

เหตุการณ์สำคัญ จากความพยายามในการทำรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อบ่ายวันที่ 29 มิ.ย. 2494 ขณะนั้น พล.ร.อ.หลวงพลสิธราณัติก์ มีตำแหน่งเป็น “รองเสนาธิการกลาโหม” และเป็นทหารเรือคนเดียวที่อยู่ในกองบัญชาการปราบปราม จึงได้รู้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท่านได้บันทึกไว้ดังนี้ “วันที่ 2 ก.ค. 2494 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปลดผู้บัญชาการทหารเรือและนายพล เรือชั้นผู้ใหญ่ รวม 7 คน ออกจากประจำการ และสั่งพักราชการทหารเรืออีกหลายคน บางคนก็ถูกนําตัวไปกักไว้เพื่อทําการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องกันต่อไป และในโอกาสเดียวกันก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งตําแหน่งนี้ ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้มีความสนใจนัก แต่เมื่อเกิดความจําเป็นขึ้นแก่กองทัพเรือในระยะบ้านแตก สาแหรกขาดแล้ว ข้าพเจ้าก็จําต้องรับเอาไว้ ถึงแม้ในระยะหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 มาแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือแต่ละคนเมื่อพ้นตําแหน่งไปแล้ว มักจะเลยไปอยู่ในคุกบ้าง เขาดินบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง สําหรับข้าพเจ้าเองก็นึกเสี่ยงอยู่เหมือนกัน แต่นึกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็พอแก้ไขเอาตัวรอดได้ เพราะข้าพเจ้าถือว่า ข้าพเจ้าทำดีเพื่อประเทศชาติ มิได้มีความมุ่งร้ายหมายขวัญใด และกระทำไปโดยความยุติธรรมที่สุด แต่กระนั้นก็เกือบไปอย่างอดีตๆ ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นเหมือนกัน”

การศึกษา
– นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 19

ท่านเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 19 ระหว่าง 2 ก.ค. 2494 – 30 พ.ย. 2494 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2518 สิริอายุ 75 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://www.facebook.com/นานาสาระ-น่ารู้รอบตัว
  • https://www.silpa-mag.com/
  • https://www.navy.mi.th/