⇑ บุคคลสำคัญ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2459
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 19)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ทองเจือนว.
2นนร.กรีภูมิไชยนว.
3นนร.เชื้อศรวารีนว.
4นนร.พร้อมวีระพันธุ์นว.
5นนร.บัวชื่นภิรมย์นว.
6นนร.ทองสุขจันทนประยูรนว.
7นนร.ถมยาเอี่ยมวิจิตรนว.
8นนร.สุคนธ์จันทศิรินว.
9นนร.เจ๊กนว.
10นนร.เอี่ยมบุณยสิทธิ์นว.
11นนร.แช่มเปล่งวิทยานว.
12นนร.เสริมนว.
13นนร.เชื้อนว.
14นนร.สว่างวรทรัพย์นว.
15นนร.สมบูรณ์ดินอุดมนว.
16นนร.จิตรสารภัยวานิชนว.
17นนร.โชติสวัสดิโรจน์นว.
18นนร.ชลอสีม่วงนว.
19นนร.จำรัสนว.
20นนร.เป้าโกมลเสวินนว.
21นนร.สุวรรณชุวะเสมานว.
22นนร.ถมนว.
23นนร.เปล่ง(พลสินธ์)เมฆเสน(สมิตเมฆ)นว.
24นนร.สินธุ์กมลนาวินนว.
25นนร.เชี้ยนกรสูตรนว.
26นนร.บุญช่วยยงศิรินว.
27นนร.ผันอำไพวัลย์(นาวาวิจิต)นว.
28นนร.สุ่นกุลชาตินว.
29นนร.เจือสุรภัฎกล.
30นนร.หลำกล.
31นนร.เขียนสุเสารัจกล.
32นนร.ม.ล.ศิรินรินทรางกูร ณ กรุงเทพกล.
33นนร.อำพันเจิมศรีกล.
34นนร.สุเอ็ดเล็กสุภาพกล.
35นนร.เปลื้องกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th