⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2479 ปลายปี

พลเรือเอก กวี สิงหะ เกิดเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2463 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นบุตร พันเอกพระฉันทพาทไพเราะ (จำรัส สิงหะ) และนางพาทไพเราะ (จรุงผิว สิงหะ) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน สมรสกับ นางสาวกมลนารี กมลนาวิน ธิดา พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) มีบุตรธิดาด้วยกัน 5 คน คือ นางกุลวิมล วสันติวงศ์ นางกุลวนิดา เสรีสวัสดิ์ นาวสาวกุลวัชรี สิงหะ นายเกียรติวงศ์ สิงหะ และนาวสาว กุลวรัดดา สิงหะ

การศึกษา
– โรงเรียนทวีธาภิเศก
– โรงเรียนสวนกุหลาบ
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2479 (รุ่นที่ 33 ปลายปี)
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 15
– โรงเรียนเสนาธิการผสม
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 2
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 1
– ผู้อำนวยการ กองยุทธการและข่าว กองเรือยุทธการ
– เสนาธิการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 30 ระหว่าง 1 ต.ค. 2521 – 30 ก.ย. 2523 เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2531 สิริอายุได้ 67 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก กวี สิงหะ (2531) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
  • https://th.wikipedia.org/