⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2479
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 33 ปลายปี)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สมพงษ์เหล่าหยวน
2นนร.จำลองขันธหิรัญนว.
3นนร.ประจวบสุวรรณทรัพย์กล.
4นนร.บรรจง(กล้าหาญ)หาญชนบทนว.
5นนร.ฉะอ้อน(เฉิดชาย)ถมยานว.
6นนร.ประทีปภัทรนาวิกนว.
7นนร.ชินะวัตวงษ์เพ็ญศรีนว.
8นนร.ทองดี(ภักดี)เมืองมณีกล.
9นนร.พอนพันธุ์ทรัพย์นว.
10นนร.พิสิษฐ์ลีลาไวนว.
11นนร.ปริญญาเซียวโซลิต
12นนร.กวีสิงหะนว.
13นนร.สถาปน์เกยานนท์นว.
14นนร.พิชัยสาริกบุตรนว.
15นนร.ผลเจริญผลนว.
16นนร.อุดรภูมิภักดิ์นว.
17นนร.เฟื่องปัณยาชีวะกล.
18นนร.ประเสริฐท้วมเริงรมย์กล.
19นนร.เติมเลาหตีรานนท์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th