⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2506

พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล สมรสกับ พลเรือตรีหญิง อารยา อัมระปาล (เนียมลอย)

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 4
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 61
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 42
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 25
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41

พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 45 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2547 ในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติแหล่งอ้างอิง

  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.thaindc.org/
  • https://www.arts.chula.ac.th/
  • https://www.ryt9.com/