⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2506
(นักเรียนนายเรือรุ่น 61, เตรียมทหารรุ่น 4)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เทวินทร์มุ่งธัญญานว.
2นนร.จิตติภู่ภิรมย์นว.
3นนร.วรพจน์สุพรรณกุล
4นนร.สุทัศน์ขยิ่มนว.
5นนร.อิสสระอิศรางกูล ณ อยุธยากล.
6นนร.บุญโชตินวลเจริญกล.
7นนร.สุนทร(กานต์)คชวัฒน์นว.
8นนร.ฉันท์เอ้สมนึก
9นนร.ชัยยุทธตันตระกูลกล.
10นนร.สมทบกุลศิลารัตน์นย.
11นนร.ประทีปเด่นเวศกาวีนว.
12นนร.บรรเทิงขวัญดีนย.
13นนร.พิสิษฐ์จิตรนุสนธิ์กล.
14นนร.ห้องศิลป์อาจปรุนว.
15นนร.วิมสุตะพาหะนย.
16นนร.ยอดชายชุมแสง ณ อยุธยากล.
17นนร.บุญทรงแดงอุทัยกล.
18นนร.บุญเลิศศิริพันธุ์กล.
19นนร.สามภพอัมระปาลนว.
20นนร.ประศาสน์วงศ์รัตน์
21นนร.กุลธรเศรษฐจันทร์ตร.
22นนร.บุญสวนกึนสีตร.
23นนร.สมศักดิ์วิหงสกุลตร.
24นนร.ประวิทย์ศรีสุบัติตร.
25นนร.สัณถวัฒน์ไทยวัฒน์ตร.
26นนร.ณรงค์วงษ์สมุทรตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th