⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2473

พลเรือเอก กมล สีตกะลิน (นามเดิม โกมล) เกิดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2455 ที่บ้านตรอกบ่อนตลาดน้อย ตำบลตลาดน้อย อำเภอสัมพันธวงส์ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของนาวาเอก พระสาตราบรรง (บุญเต็ก สีตกะลิน) กับนางกระจ่าง สีตกะลิน มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน พลเรือเอก กมล สมรสกับนางฉวีวรรณ ภีมะโยธิน บุตรีพระยารามกำแหง (ทองอยู่ ภีมะโยธิน) มีบุตรธิดารวม 4 คน

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2473 (รุ่นที่ 27)
– โรงเรียนนายทหารเรือ พ.ศ. 2490
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
– ทูตฝ่ายทหารเรือประจำประเทศอังกฤษ
– ผู้บังคับการกองเรือตรวจอ่าว
– เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหาร
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ

นอกจากนี้ท่านเคยเป็นกำลังพลรับเรือ เรือหลวงสีชังที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 26 ระหว่าง 1 ต.ค. 2515 – 30 ก.ย. 2516 เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2544 สิริอายุ 89 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • ที่ระลึกงานพระราชทางเพลิงศพ พลเรือเอก กมล สีตกะลิน (2544) หอรัตนชัยการพิมพ์