⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2496

พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช เกิดเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2476 สมรสกับ คุณหญิง จรินทร์ การุณยวนิช

การศึกษา
– เตรียมนายเรือ รุ่นที่ 16
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 51
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 29
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 16
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 30

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 37 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2536 ตำแหน่งทางการเมือง ท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และในปี พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกวุฒิสภาแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.thaindc.org/