⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2496
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 51, เตรียมนายเรือ รุ่น 16
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สมนึก(สันติภาพ)หมู่มิ่งนว.
2นนร.วิจารณ์ไชยเพิ่มนว.
3นนร.นิพนธ์ไม้เกตอศ.
4นนร.บุญปลอดมะม่วงแก้วนว.
5นนร.อ้ศนีฑีร์ฆะยศนว.
6นนร.สุรพลมุ่งถิ่น(ธรรมสุกฤต)นว.
7นนร.ชวลิตอิศรางกูร ณ อยุธยานว.
8นนร.ธรรมนูญพรหมศรินนว.
9นนร.ปัญญารังษิรุจินว.
10นนร.ปรีดาการสุทธิ์นว.
11นนร.ภิญโญสมิตดิลกนว.
12นนร.โกสุมกมลนาวินนว.
13นนร.ประสิทธิผลหอมจันทน์นว.
14นนร.ประเจตน์ศิริเดชนว.
15นนร.ปรีชาสงวนเชื้อนว.
16นนร.ฝังพุฑฒ์บุญเลี้ยงนว.
17นนร.สาโรชสีแดง(รัตสิรยากร)นว.
18นนร.ประสิทธิ์ฟองสมุทรนว.
19นนร.วินัยนัยนานนท์นว.
20นนร.เกษมศักดิ์พรหมบุตรนว.
21นนร.ประทีปอิ่มอารมณ์นว.
22นนร.นรวัลลภ์ศรีวัลลภนว.
23นนร.จำนงค์(ทนง)ศิริรังษีนว.
24นนร.พีระพลอินชมภูนว.
25นนร.จิรายุส(จิรายุ)โกมลฐิตินว.
26นนร.วิเชษฐการุณยวนิชนว.
27นนร.สุเทพ(ประเทพ)เกษรนว.
28นนร.มนตรีวิจิตรยุทธศาสตร์นว.
29นนร.ทำนุเนตรโรจน์นว.
30นนร.สมพันธ์อรุณฤกษ์นว.
31นนร.ประกิตสังขปรีชานว.
32นนร.พหลธำรงนาวาสวัสดิ์(อุทิตานนท์)นว.
33นนร.พรหมินทร์โพธิผละนว.
34นนร.สุนันท์มนธาตุผลินนว.
35นนร.บุญสมชื่นวงษ์นว.
36นนร.สำราญไหลศิรินว.
37นนร.สุวรรณควรจริตนว.
38นนร.สมบัติพร้อมเชื้อแก้วนว.
39นนร.สุวรรณกุหลาบวงษ์ทอ.
40นนร.สมบูรณ์ไพรินทร์ทอ.
41นนร.ประนอมอรัญยะพันธุ์กล.
42นนร.เดชากิสรวงศ์กล.
43นนร.ประสงค์โพธิรังษีกล.
44นนร.ชลิตนุตะมานกล.
45นนร.ธรรมนูญเมนะรุจิกล.
46นนร.ไพฑูรย์จันทรภักดีกล.
47นนร.สมพงษ์พลรัตน์กล.
48นนร.รุจิเรกธันวานนท์กล.
49นนร.บุญทิพย์ธรรมถนอมกล.
50นนร.ประจิณชโลธรกล.
51นนร.สมนึกเทพวัลย์กล.
52นนร.พิศิลป์สุวรรณวานิชกล.
53นนร.ชาญสันติวาสะกล.
54นนร.อำนวย(อภิรัตน์)ประเสริฐวิทย์กล.
55นนร.ไพรินทร์จันทรศาสตร์กล.
56นนร.ชิตอ่องสุวรรณกล.
57นนร.กนกดวงนภากล.
58นนร.ชนัฐเชาวน์ดีกล.
59นนร.ทุนทวีกุยยกานนท์กล.
60นนร.วิจักษณ์ศตสุขกล.
61นนร.ดำรงค์เชี่ยววิทย์กล.
62นนร.ศุภรัตน์ไชยยนต์กล.
63นนร.สวัสดิ์เอี่ยมโอภาสกล.
64นนร.วัฒนากิจสุวรรณกล.
65นนร.เกษมสันต์สุวรรณครามกล.
66นนร.ปรีชา(ทิชากร)ชมเดชกล.
67นนร.สมานมหาคีตะกล.
68นนร.เชวงนีละเสวีกล.
69นนร.ทัศนัยไวถนอมสัตว์กล.
70นนร.โอภาสวัฒนากล.
71นนร.ชาญเชิดโชติเพ็ชรกล.
72นนร.อโนทัยลอยเพ็ชรทอ.
73นนร.วิรัชณ สงขลาทอ.
74นนร.สมชายวัชรเกตุทอ.
75นนร.จำรูญสงวนสัจพงษ์พธ.
76นนร.เลิศศรีประเสริฐพธ.
77นนร.สุชาติศุภมงคลพธ.
78นนร.สรชัยมีชำนาญพธ.
79นนร.สมนึก(วัฒนพล)เพชรจันทร์พธ.
80นนร.นครพิบูลย์สวัสดิ์นย.
81นนร.สง่าแดงดีเลิศนย.
82นนร.สมรรถชัยพรหมสาขา ณ สกลนครนย.
83นนร.วิเชียรลิ้มพันธุ์บุญนย.
84นนร.อร่ามสุทธิชาตินย.
85นนร.วีระศักดิ์โพธิสุวรรณนย.
86นนร.ธรรมนูญทองธวัชนย.
87นนร.ม.ร.ว.สันติพงศ์ทวีวงศ์นย.
88นนร.วิสัยปานใจนย.
89นนร.ตรีรัตน์ชมะนันทน์นย.
90นนร.มนัสปิ่นกุลบุตรนย.
91นนร.อำพนธ์พงษ์ปรีชานย.
92นนร.โพยมสวัสดิบุตรนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th