⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2508

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2490 มีชื่อเล่นว่า “อุ๊” เป็นบุตรของ พล.ร.อ. สถาปน์ และ ม.ร.ว. กระวิก เกยานนท์ สมรสกับนางพรเพ็ญ เกยานนท์ มีบุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน คือ นางฐิตะวดี เกยานนท์ และ นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์

การศึกษา
– โรงเรียนอำนวยศิลป์
– โรงเรียนเทพศิรินทร์
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 63
– โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น พรรคนาวิน
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 42
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 27
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
– หลักสูตรต่างประเทศ Special Investigating Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา
– หลักสูตรเรือเร็วโจมตี ประเทศเดนมาร์ก
– อบรมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นฮาร์พูน ประเทศสหรัฐอเมริกา
– Naval Command College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือ ต.91
– ผู้บังคับการ เรือ ต.92
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี
– เลขานุการกองทัพเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 46 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2551 ทางการเมือง ในเหตุการณ์การรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ท่านเป็นรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org
  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.thaindc.org/
  • http://www.afaps.ac.th/