⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2508
(นักเรียนนายเรือรุ่น 63, เตรียมทหารรุ่น 6)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ทวนทองผูกบุญเชิดนว.
2นนร.สุรศักดิ์ศรีอรุณกล.
3นนร.ประกิตเนตรสุวรรณนว.
4นนร.นเรศแสงจันท์ไทยตร.
5นนร.สุรินทร์เริงอารมณ์นว.
6นนร.โชคชัยภวังคนันท์พธ.
7นนร.นพพรอาชวาคมนว.
8นนร.สถิรพันธุ์เกยานนท์นว.
9นนร.ดุษฎีเปล่งวิทยานว.
10นนร.ชุมพลศิรินาวินนว.
11นนร.วิชาญเดือนฉายนว.
12นนร.โชคชัยพุชประดิษฐ์กล.
13นนร.วิชัยสุขโขนย.
14นนร.วิรัตน์ดำรงค์เจริญนย.
15นนร.วิชัยเจียงสว่าง(ยุวนางกูร)นว.
16นนร.ประมวญบุณยะปานกล.
17นนร.โกศลไตรยคุณนย.
18นนร.ทัศนัยกุลศรีสมบัตินย.
19นนร.ไมตรีเกิดมณีกล.
20นนร.อัศวินทิพยวัฒน์นย.
21นนร.ไพบูลย์เติมสมเกตุกล.
22นนร.อนันต์จันทร์ประภาพกล.
23นนร.สุชาตญาโณทัยนว.
24นนร.สมโภชน์อารมณ์เกลี้ยงนว.
25นนร.ปรารมภ์โมกขะเวสกล.
26นนร.พินัยทองกล่ำ
27นนร.วีระวัฒน์กลัดอ่ำ(วงษ์ดนตรี)กล.
28นนร.ประทีปรัศมิทัตตร.
29นนร.สุจริตกรรณเลขาตร.
30นนร.วิทยาบุญเฉลิมตร.
31นนร.ไพชยนต์กาญจนินทรตร.
32นนร.รักพลมะลิซ้อนตร.
33นนร.วารินทร์รัตนมาลัยตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th