⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2481

พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน เป็นบุตร นาวาตรี หลวงเจนจบสมุทร (เจือ สหนาวิน) เกิดเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2464 สมรส กับคุณหญิง สมบูรณ์ สหนาวิน (รังสิพราหมณกุล) บุตรีของ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทย์บรมหงส์พรหมพงศ์พฤฒาจารย์ (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) ประธานพราหมณ์ราชสำนัก และ นางวามเทพมุนี (เล็ก รังสิพราหมณกุล) มีบุตรธิดา 2 คน คือ พลเรือโท สุริยะ สหนาวิน ร.น. และนาง ดวงกมล นภสินธุวงศ์

การศึกษา
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 35
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 16
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 11

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 31 ระหว่าง 1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2524 นอกจากนี้ยังเคยเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และสมาชิกวุฒิสภา พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ตุ.ค. 2547 สิริอายุได้ 83 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://siamnavy.blogspot.com/