⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2481
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 35)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ยศฟักผลงามนว.
2นนร.สมบัติคุปตะวาทินนว.
3นนร.เฉลิมจาตุรพงศ์นว.
4นนร.สมุทร์สหนาวินนว.
5นนร.สมจินต์ขจรบุตรกล.
6นนร.มนูอมาตยกุลนว.
7นนร.บุญชู(บุรินทร์)พงศ์สุพัฒน์กล.
8นนร.เฉลิมโชตนาการกล.
9นนร.ม.ร.ว.พันธุมทวีวงศ์นว.
10นนร.สุรงค์สืบสุวรรณกล.
11นนร.บุญส่ง(ส่ง)คุณะเกษมนว.
12นนร.เขมะสวัสดิ์อุ่นคำ(มหินทรเทพ)นว.
13นนร.สนิท(สนิธ)เฟื่องระบิลกล.
14นนร.หลั่งเสขะนันท์
15นนร.อารีสัตยมานะนว.
16นนร.ประภาบูรณดิลก
17นนร.ทองคำ(วันชัย)วัฒนจินดานว.
18นนร.สุวิทย์วีรวงศ์กล.
19นนร.สมจิตต์(จิตต์)ถัดทะพงศ์อศ.
20นนร.ดนัยเรวัตนว.
21นนร.สนานเกตุทัตอศ.
22นนร.ระหัสเทพปฏิมากล.
23นนร.สุธรรมตันตระเธียรอศ.
24นนร.สมพงษ์บุตรานนท์นว.
25นนร.อัมพรเพ็ญผลอศ.
26นนร.จรัลเพิ่มพิทักษ์นว.
27นนร.ทวีคุปตะบุตรนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th