⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2524

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 56 สมรสกับ คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์

การศึกษา
– โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่นที่ 50
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 41
– ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ
– ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
– ผู้อำนวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือ
– เสนาธิการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
– รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
– รองเจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
– ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
– รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านมีเกียรติประวัติที่สำตัญ ดังนี้ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ตุลาการศาลทหารกลาง ได้รับเหรียญ The Legion of Merit (LOM – Officer Class) จาก กองทัพสหรัฐอเมริกา และ ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประเภทบุคคล ประจำปี 2563แหล่งอ้างอิง

http://www.navedu.navy.mi.th/
https://www.navy.mi.th/