⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2524
(นักเรียนนายเรือรุ่น 79, เตรียมทหารรุ่น 22)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สมัยใจอินทร์กล.
2นนร.เกริกไชยวจนาภรณ์นว.
3นนร.สุชัยแสแสงสีรุ้งนว.
4นนร.อัตตะวีร์ทักษรานุพงศ์กล.
5นนร.นิรุทธชัยคล้ายโพธิ์ทองนว.
6นนร.สุวิทย์พูลทัศฐานกล.
7นนร.บงกชขยันการกล.
8นนร.อำนวยทองรอดนว.
9นนร.สุเทพลิมปนันท์วดีนว.
10นนร.อนันต์ชัยคุณสมบัตินว.
11นนร.ก้องเกียรติสัจวุฒินว.
12นนร.อรรถพลเพชรฉายนว.
13นนร.กฤษดาประพฤติธรรมนว.
14นนร.ภิญโญโตเลี้ยงนว.
15นนร.พัลลภเขม้นงานกล.
16นนร.ภูวดลสว่งแสงอศ.
17นนร.เชษฐาใจกว้าง(เหรียญรักวงศ์)นว.
18นนร.สุทธินันท์สมานรักษ์นว.
19นนร.ธนสารศรีจันทร์กล.
20นนร.อานนท์วายวานนท์อศ.
21นนร.ธิตินาวานุเคราะห์กล.
22นนร.เฉลิมพลธรรมเมธากล.
23นนร.ภาณุฤทธิ์ยุกตะทัตกล.
24นนร.สายชลรอดถนอมนว.
25นนร.อกนิษฐ์จินตนุกูลนว.
26นนร.จตุรงค์ดีพึ่งตนนย.
27นนร.ธีระพลพึ่งพัฒน์นว.
28นนร.ระพีพงษ์โสวรรณนว.
29นนร.สุเทพบุรณศิรินย.
30นนร.ธนากรแจ้งจิตรกล.
31นนร.จีระพงษ์(รัชตะ)ผกาฟุ้งนว.
32นนร.เชิงชายชมเชิงแพทย์นว.
33นนร.สายบัวมีมงคลนย.
34นนร.ยุทธศิลป์จงเจือกลางนว.
35นนร.สมชาติสะตะนว.
36นนร.พิเศษขันแข็งนว.
37นนร.วุฒิชัยสายเสถียรนว.
38นนร.กฤษดา(ณพ)พรรณเชษฐ์นว.
39นนร.ทรงวุฒิบุญอินทร์นว.
40นนร.มนต์เดชพัวไพบูลย์อศ.
41นนร.สุรนันท์แสงรัตนกูลนว.
42นนร.นฤพลเกิดนาคนว.
43นนร.วุฒิพรมฤทธิดานย.
44นนร.อภิรมย์เงินบำรุงกล.
45นนร.อุดมประตาทะยังนว.
46นนร.ภราดรพิมพ์สักกะนย.
47นนร.พงษ์สันต์สมัยคมสันกล.
48นนร.วินัยสุขต่ายนว.
49นนร.วรพงษ์ทองเรืองนย.
50นนร.ภัทรชัยไทยสยามนว.
51นนร.ศุภชัย(ธนาชัย)นพพงษากิจพธ.
52นนร.สำเริงจันทร์โสนว.
53นนร.บริพัฒน์(ดุลยพัฒน์)จงประเสริฐ(ลอยรัตน์)นว.
54นนร.สามารถปราโมทย์นย.
55นนร.สสิกรชื่นชุ่มพธ.
56นนร.สิทธิศักดิ์ศิริวัฒน์นย.
57นนร.กวีประยงค์แย้มนว.
58นนร.เกรียงไกรไกรลักษณ์พธ.
59นนร.สมชายม่วงขาวนว.
60นนร.สรายุทธิ์ทับเทศกล.
61นนร.วิเชียรจันทร์บุตรนย.
62นนร.มานพเกตุประจักษ์นย.
63นนร.ยุทธนาสังขปรีชานว.
64นนร.อภิรักษ์กลิ่นเหม่นนย.
65นนร.ธวัชชัยแดงมาศกล.
66นนร.วิเชษฐ์ปั้นมณีกล.
67นนร.นิพนธ์รัตนะเหลี่ยมกล.
68นนร.ธราพลนนทวาทิตกล.
69นนร.จรัญอินทร์เมืองกล.
70นนร.วิรัชแพหมอนย.
71นนร.วีระพลสิทธิจิตรนย.
72นนร.วิเชียรชัยสวัสดิ์กล.
73นนร.อนุชาเอี่ยมสุโรนว.
74นนร.นพดลอรรคราชกล.
75นนร.ธานินทร์ทิพย์โสกล.
76นนร.ศุภวิทย์ทิพเลิศกล.
77นนร.ชาญชัยชื่นเจริญทรัพย์นว.
78นนร.เทพฤทธิ์กลั่นกล้าพธ.
79นนร.ปลอดภัยมะม่วงแก้วนย.
80นนร.รักชาติสุริยอัมพรกล.
81นนร.สุทธิศักดิ์บุตรนาคกล.
82นนร.ไพฑูรย์เพ็ญต่ายนย.
83นนร.ขวัญชัยโพธิ์อุไร
84นนร.เบญญานาวานุเคราะห์นว.
85นนร.สาโรจน์บุญทับนย.
86นนร.นพดลฐิตวัฒนะสกุลนย.
87นนร.พิชญ์สัตยมานะกล.
88นนร.กษิฑิตไกรสมสุขกล.
89นนร.อัครพันธุ์อรุณฤกษ์กล.
90นนร.บัญชาพันธุ์โภคากล.
91นนร.บารมีมั่นสัมฤทธิ์นย.
92นนร.วิบูลเลขนาวินพธ.
93นนร.ศิริพงษ์วายโสภากล.
94นนร.เกื้อกูลกลิ่นเอี่ยมกล.
95นนร.วุฒิไกรปั้นดีนย.
96นนร.ฉัตรชัยเชาว์สินธุ์นย.
97นนร.สมทรงวันดี
98นนร.วุฒิชัยชูศิลป์
99นนร.อดิเรกอินทรวงศ์นย.
100นนร.กฤษฎาชื่นชนม์นย.
101นนร.สุทินภูยานนท์กล.
102นนร.ชัยวัฒน์ม่วงนวลกล.
103นนร.บูรณ์เกียรติใจจำนงพธ.
104นนร.อัครภัทร์วีระปรียนย.
105นนร.สมชาติกันคล้อยกล.
106นนร.เดชกรสงเจริญกล.
107นนร.นิรุตติคำสั้นกล.
108นนร.โสภณวรรณทอง
109นนร.วุฒิวรรณพุ่มสถิตย์กล.
110นนร.สาธิตเหมือนหยกสกุล
111นนร.กัมปนาทสิงห์อุดมนย.
112นนร.พงษ์สวัสดิ์สวัสดิชัยกล.
113นนร.ชัยชาญชูทองตร.
114นนร.พิษณุเกิดนาคตร.
115นนร.อำนาจอ่อนกลิ่นตร.
116นนร.วีระวิทย์รัตนปริญญานนท์ตร.
117นนร.ขจรยศเกื้อหนุนตร.
118นนร.วีระศักดิ์อักษรพันธุ์ตร.
119นนร.ประจักษ์ศรีวรรธนะตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th