⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2524

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2505 สมรสกับ นาง สุนันท์ สมานรักษ์

การศึกษา
– โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79
– หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 32
– หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39
– หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงกูด
– ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
– ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.bangkokbiznews.com/
  • https://rtarf.mi.th/