⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2524

พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร สมรสกับ นางเนตรสุภา สายเสถียร

การศึกษา
– โรงเรียนโยธินบูรณะ (ม.ศ.3)
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79
– หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ 32
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประเทศอินโดนีเซีย รุ่นที่ 35
– หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
– ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40
– หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 1 สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
– หลักสูตรการปฏิบัติการข่าวสารร่วม รุ่นที่ 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
– หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง กรมกำลังพลทหารเรือ
– หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ธงผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงทยานชล กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
– เสนาธิการ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
– รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
– รองผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– ผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
– ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
– รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
– เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
– ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/