⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2461
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 20)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.บุญเปรื่องกีระนันทน์นว.
2นนร.เผื่อนพัฒนหิรัญนว.
3นนร.มงคลศิริเวทินนว.
4นนร.ช่วงเสถียรสวัสดิ์นว.
5นนร.ชั้นรัศมิทัตนว.
6นนร.จำรัสบูรณสมภพนว.
7นนร.ปุกณ บางช้างนว.
8นนร.เพี้ยนหุตะโชคนว.
9นนร.ชมน้อมศิรินว.
10นนร.ทองพูนชื่นสุวรรณนว.
11นนร.หนูแจ่มผลนว.
12นนร.ฉลองอติแพทย์นว.
13นนร.เลื่อนโฆษวันทนว.
14นนร.จำรัสลัดพลีนว.
15นนร.เย็นรื่นวงษานว.
16นนร.โปร่งนายเรือนว.
17นนร.ล้อมศรีพยัตต์นว.
18นนร.สังวรณ์สุวรรณชีพนว.
19นนร.ประดิษฐ์ศรีพิพัฒน์นว.
20นนร.อี๊ดแจ่มใจเพื่อนนว.
21นนร.วิเชียรรัตนกุลนว.
22นนร.เทียนไชยกีระนันทน์นว.
23นนร.ไชยเหมจุฑานว.
24นนร.ค้อมเอี่ยมโอภาสนว.
25นนร.ทองหล่อขำหิรัญนว.
26นนร.เสนาะรักธรรมนว.
27นนร.ผลทับโพนว.
28นนร.ชั้นสิงหชาญนว.
29นนร.เอื้อนกุลไกรเวสนว.
30นนร.หนุนวสุวัตนว.
31นนร.ทองดีระงับภัยนว.
32นนร.ผิวจันทร์สว่างนว.
33นนร.ทองคำภุมรินทร์นว.
34นนร.เสงี่ยมพึ่งบุญ ณ กรุงเทพนว.
35นนร.วิเชียรชุ่มวิจิตรนว.
36นนร.ช้อยทรัพย์สารนว.
37นนร.ชุมวีระไวทยะนว.
38นนร.วิรุถคุงคะเกตุนว.
39นนร.ล้วนหวังในธรรมนว.
40นนร.เปรื้องศิริคุ้มนว.
41นนร.เส็งทิพย์นำภานว.
42นนร.สงวน(วิจารณ์)เทศะกรณ์นว.
43นนร.กิ่งจันทนกูลนว.
44นนร.อำพันภมรบุตรนว.
45นนร.สุดใจสุทิโนนว.
46นนร.ทองหล่อเดชะปัญญานว.
47นนร.สินนคราวัฒน์กล.
48นนร.ทองสุขต้นสมบุญกล.
49นนร.ผลแสงประยูรกล.
50นนร.โอภาสเนตรายนกล.
51นนร.เขียวนัยนานนท์กล.
52นนร.เลื่อมสายเนตร(ประสาทกลวิทยา)กล.
53นนร.ผันจันทโรจน์กล.
54นนร.หนานอนัมกุลกล.
55นนร.ชิตสุนทรกลัมภ์กล.
56นนร.ฉอุ่มรัตนเรืองกล.
57นนร.วิเชียรรุขามาศกล.
58นนร.ประดิษฐ์พูลเกษกล.
59นนร.ทองคำธรรมเกษมกล.
60นนร.ชูเลี่ยมรักกล.
61นนร.สอนสุขเหมือนกล.
62นนร.สุยสุทธยาลัยกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th