⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2471
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 25)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ปรุงคำประสาท
2นนร.ผันโพธิสุนทรนว.
3นนร.ประชุม(ประชุม ธรรม)โมกขะเวสนว.
4นนร.นัยนพคุณนว.
5นนร.บุญยิ่ง(ยิ่ง)ศรีหงษ์(ศรีหงส์)นว.
6นนร.สนิทอังกินันท์
7นนร.กรีเจริญสุข(ญาโณทัย)นว.
8นนร.ชัชจุลละรัตนว.
9นนร.จรูญเฉลิมเตียรณนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th