⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2482
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 36)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สว่างขันธ์นภา(ขันธ์นะภา)นว.
2นนร.ณรงค์ดำรงค์พงศ์(ดำรงพงศ์)กล.
3นนร.ม.ร.ว.อะดุงสุขสวัสดิ์นว.
4นนร.พิศาลสุคนธวยัคฆ์กล.
5นนร.สุทธิทองหย่อนนว.
6นนร.เสถียร(สเถียร)ธรรมถนอม(ธัมถนอม)นว.
7นนร.สมบูรณ์เชื้อพิบูลย์นว.
8นนร.จรัสกล่ำสมบัติกล.
9นนร.ศรไชยสุชาติกล.
10นนร.จินดาวุทธกนก(วุฑฒกนก)กล.
11นนร.ประสิทธิ์วิสุทธิแพทย์
12นนร.เกตุลิมปวนิช(สันติเวชชกุล)นว.
13นนร.อุทัยวงศ์สมบุญกล.
14นนร.ไพบูลย์ว่องพยาบาลกล.
15นนร.ทวีอิ่มวิทยานว.
16นนร.จิตต์สวาวสุนว.
17นนร.ถนอมนาคธนอศ.
18นนร.บุญถึงชิตช่างกล.
19นนร.สมลักษณ์(ลักษณ์)คเชนทรชัยนว.
20นนร.เล็กวัชรศิริธรรมนว.
21นนร.ไสวธรรมรูปานว.
22นนร.โอภาสจามิกรณ์นว.
23นนร.วิทย์ภูติโยธินกล.
24นนร.โกญจาวัฒกานนท์นว.
25นนร.ผริตเดชรุมาคมกล.
26นนร.ชลิตแสวงศักดิ์นว.
27นนร.ชาลีพฤกษ์พงศ์นว.
28นนร.เสถียรพงศ์ไพโรจน์นว.
29นนร.ประพัทธิ์โพธิผละอศ.
30นนร.สมชายชั้นสุวรรณอศ.
31นนร.ประกายพุทธารีนย.
32นนร.อุดมหิรัณยชาตรีนย.
33นนร.สุภัทรตันตยาภรณ์นย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th