⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ

รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2483
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 37 ต้นปี, เตรียมนายเรือ รุ่น 1)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เลิศญาณนนท์นว.
2นนร.วิเชียรเกษมุกดานว.
3นนร.อำนาจโฆษจันทร์นว.
4นนร.อุดมเดชอัตตะนันท์นว.
5นนร.ชาญนุตะมานนว.
6นนร.เปล่งเหลาเฉลิมนว.
7นนร.ประวิทย์จีระจันทร์อศ.
8นนร.ประสงค์ชูจินดานว.
9นนร.วิรัตน์ศรินทุอศ.
10นนร.ปรุงขจรบุญกล.
11นนร.อุดมพุ่มหิรัญนว.
12นนร.ปฐมอุณหสุวรรณนว.
13นนร.สมอักษรานุเคราะห์อศ.
14นนร.ทวิชบุณยรัตพันธุ์นว.
15นนร.อุทัยทองไชย(วิชัยธนพัน์)นว.
16นนร.ประสาทพรหมประวัตินว.
17นนร.ชัชรินทร์พุ่มอิ่มผลนว.
18นนร.สะท้านคงแก้วกล.
19นนร.บรรพตสุดแสวงนว.
20นนร.สมคิด(กิติ)รัตนโรมอศ.
21นนร.โสภณทองคำวงศ์นว.
22นนร.สวัสดิ์เนื้อนวลทอ.
23นนร.สุขเกษมณ ลำปางอศ.

รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2483
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 37 ปลายปี, เตรียมนายเรือ รุ่น 2)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
24นนร.ประพัฒน์จันทวิรัชนว.
25นนร.จินดาเมนะสูตร
26นนร.พิเชษฐ์นามะสนธิกล.
27นนร.บรรจุกูรมะโรหิตนว.
28นนร.เสียง(ศุภชัย)เฟื่องคอนกล.
29นนร.ปธานบุณยวิบูลย์นว.
30นนร.สหัสอัศเวศน์(อัสเวสน์)กล.
31นนร.ลัทธิตมิศานนท์กล.
32นนร.โรจน์หงส์ประสิทธิ์อศ.
33นนร.ปรีชาเปล่งวิทยานว.
34นนร.สุรินทร์เจริญวงษ์กล.
35นนร.ประพันธ์จารุมณีกล.
36นนร.ประเสริญแทนขำนว.
37นนร.วิทูธีรเนตรนว.
38นนร.ประสมพงศ์บูรณาหาร
39นนร.สมัครสายวงศ์นว.
40นนร.ถวัลย์ตังคณะสิงห์อศ.
41นนร.นาวินอู่ไทยกล.
42นนร.สำเนียงวิชพันธุ์นว.
43นนร.อาบ(เผด็จ)ศิวะทัต
44นนร.ประชุมอารีรอบนว.
45นนร.กัณฐัศคงสายสินธุ์กล.
46นนร.ประยูรสวัสดิ์เอกภูมินว.
47นนร.สิทธิศักดิ์จันทรศรนว.
48นนร.ประสพชัยสัตยนาวินกล.
49นนร.กระแสร์อุณหสุวรรณ(อุนหสุวรรน)นว.
50นนร.บัญชาเมฆวิชัยนว.
51นนร.โสภณรามเดชะ(สุญาณเศรษฐกร)นย.
52นนร.สุเทพวสันตสิงห์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th