⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2484
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 38, เตรียมนายเรือ รุ่น 3)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ชนินทร์รินทกุลกล.
2นนร.ประกอบศิริบูรณ์นว.
3นนร.ม.ร.ว.วุฒิสุทัศนีย์กล.
4นนร.วิธานตุลยานนท์กล.
5นนร.สันต์วิเศษรัตน์
6นนร.เจือเกตุษเฐียรนว.
7นนร.เกียรติธวัชวิเชียรกล.
8นนร.สุรพลแสงโชตินว.
9นนร.ประวิตรโพธิผละนว.
10นนร.ยงยุทธอะดุงเดชจรูญนว.
11นนร.จินดาไชยอุดมนว.
12นนร.ชอบสิโรดมนว.
13นนร.ประดิยัติศาสตระรุจิ(ยุทธศาสตร์โกศล)กล.
14นนร.พยน(ช่วย)ญาณนนท์กล.
15นนร.ชอบศิริวัฒน์นว.
16นนร.ประเทิองวงศ์จันทร์นว.
17นนร.วัลลภอาสิงสมานันท์กล.
18นนร.มณเฑียรรื่นวงษาอศ.
19นนร.ไสวสุพรรณพงศ์อศ.
20นนร.วิชัยอุโฆษจันทร์นย.
21นนร.อัญเชิญนิทธยุนว.
22นนร.เพลินจิตต์(จักรา)บูรณดิลกนว.
23นนร.ธรรมนูญเฉยสอาดนว.
24นนร.ประยูรสมคะเนกล.
25นนร.ประชุมรุกขมธุร์นว.
26นนร.ประสิทธิ์จันวินิจนว.
27นนร.บุญเอกสร้างสมวงษ์
28นนร.ประโยชน์ผลอนันต์นว.
29นนร.จำลอง(เทพฤทธิ์)เจริญฤทธิ์(ไกรรณฤทธิ์)นย.
30นนร.จรงตุลยานนท์นย.
31นนร.ธวัชชัยตรีเพ็ชร์นว.
32นนร.อุระสนิทวงศ์ ณ อยุธยากล.
33นนร.ลาโภอิศรางกูร ณ อยุธยานว.
34นนร.อำนวยมีชูเวทย์กล.
35นนร.สมารมภ์บุนนาคกล.
36นนร.พิง(พินิจ)พุกกะทรัพย์อศ.
37นนร.กฤษณ์วีระรัตน์กล.
38นนร.ประสิทธิ์จีระจันทร์นว.
39นนร.ชูลิตกาญจนจูฑะนว.
40นนร.เอื้ออิศรางกูร ณ อยุธยากล.
41นนร.จงชุนงามกล.
42นนร.นิยมรอดโพธิทองนว.
43นนร.อัมฤทธิ์วิสุทธิธรรมนว.
44นนร.สนใจจั่นหิรัญนว.
45นนร.มงคลสักกวาทีกล.
46นนร.สมัครศิวะรักษ์อศ.
47นนร.วิจารณ์เลิศฤทธิ์นย.
48นนร.นิพนธ์ศิริธรนว.
49นนร.ถนัดพัทธนะนว.
50นนร.โชติพรหมมานตนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th