⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ

รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2487 ต้นปี
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 41,เตรียมนายเรือ รุ่น 6)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ปรีชาสงวนสินธุ์นว.
2นนร.วินิจเง่าสะขะราษฎร์(ศรีพจนารถ)นว.
3นนร.ธาดาดิษฐบรรจงนว.
4นนร.โสภณศิริวัฒน์
5นนร.วิเชียรผดุงเกียรติ
6นนร.ประสพอุดหนุนนว.
7นนร.สงวนธรรมถนอมกล.
8นนร.วิชัยมะนะนว.
9นนร.สว่างสุภากรนว.
10นนร.กิตติศักดิ์ธัมมรัคคิตนว.
11นนร.สมเกียรติคเชนทร์ชัย
12นนร.วิเชียรสุขกิจกล.
13นนร.ประชุมเวศม์วิบูลย์กล.
14นนร.สุภาคชเสนีนว.
15นนร.ฟัก(ไพโรจน์)รัตนอุดมนย.
16นนร.ประกอบวิทย์หอมจันทน์นว.
17นนร.สุรินทร์สุขสงวนพธ.
18นนร.บุญนึกพุทธิจุณนว.
19นนร.อมรเรียงประยูรนว.
20นนร.คงลีลานนท์นว.
21นนร.บุรีโล่ห์สุวรรณนว.
22นนร.อมรสิทธิวรรณกล.
23นนร.ญงสุขสุนทรนาคนว.
24นนร.สุรทินจันทรภักดีนว.
25นนร.วินัยไชยเพิ่มนว.
26นนร.ประจวบปาลกะวงศ์ ณ อยุธยากล.
27นนร.แสวงดวงจันทร์กล.
28นนร.วุฒิอิศรางกูร ณ อยุธยานย.
29นนร.โกวิทย์รัตนสิทธิ์นว.
30นนร.ประชาสิกวานิชกล.
31นนร.จรัลปัทมาคมนว.
32นนร.ถวิลเมืองเจริญกล.
33นนร.ดำรงสัตยรักษ์นว.
34นนร.วินัยสุทธิไชยนว.
35นนร.สมมาท(สมมาถ)หงสวีนะนย.
36นนร.วรวิทย์สุปิยะพันธุ์
37นนร.มาโนชทุมมานนท์นว.
38นนร.ประวัติหุตะสิงห์
39นนร.เกษมปานบุปผากล.
40นนร.ประเทืองจันทราภานว.
41นนร.ตรีธรรมดากล.
42นนร.เกียรติพงศ์กาญจนภี
43นนร.ลิวิทย์อิศรางกูร ณ อยุธยากล.
44นนร.สิทธิพลพงศ์สุวรรณกล.
45นนร.เสนาะสมิตะเกษตรินนย.
46นนร.อำนวยวีวะรินทร์นว.
47นนร.วิเชียรแก้วเกตุทองกล.
48นนร.บันเทิงสัตยาดิษฐ์
49นนร.เจริญจุลกะนาค
50นนร.รังษีฐิตะดิลกกล.
51นนร.ธีระดนตรีเจริญ
52นนร.ไกดนใยไพโรจน์นว.
53นนร.ประสิทธิ์ศีลพิพัฒน์
54นนร.ขจิตบัวจิตตินว.
55นนร.สุดใจแก้วประเสริฐนย.
56นนร.ณรงค์นามะสนธินย.
57นนร.ธวัชวิโรจน์วงศ์นว.
58นนร.ปรีชาอาจสาคร
59นนร.สมพงศ์สุขวัฒนานว.
60นนร.พเยาว์วิชิตนาคนว.
61นนร.องอาจไทยตรง
62นนร.ชัชชัยไทยกล้ากล.
63นนร.เอกชัยทวีสมบัติ
64นนร.ชัยสิทธิ์ไกรฤกษ์
65นนร.ธงชัยแสงฉายากล.
66นนร.นิตย์ด้ายมงคล
67นนร.เจริญสุวรรณวาสี
68นนร.โสภณบุณยโกมลกล.

รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2487 ปลายปี
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 42,เตรียมนายเรือ รุ่น 7)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
69นนร.ศิริสุวรรณวัฒน์กล.
70นนร.สุริยะจันทโชโต(จันทะโชโต)กล.
71นนร.กุมุทกทลนาวินนว.
72นนร.วิจารณ์ศัลยพงศ์กล.
73นนร.กิตตินาคะเกศนว.
74นนร.ถลางจันทนประยูรนว.
75นนร.สุโพธิ์อิ่มวิชานว.
76นนร.เจริญสุทธิเทศนว.
77นนร.ยงยุทธศุภกะลิน(ศุภะกะลิน)นว.
78นนร.อำนวยเอี่ยมสุโรนว.
79นนร.อนันต์ผะเอมกล.
80นนร.สมพลวรรธนะภัฏกล.
81นนร.อาคมศรีคชานว.
82นนร.ชลอศิริบุญกล.
83นนร.โพธิ์ชอบใช้(จิตตปาลพงศ์)นว.
84นนร.พยุงศุขมนัสกล.
85นนร.สมุทรบุญตานนท์(ทุมมานนท์)นว.
86นนร.ประดิษฐ์สังขปรีชากล.
87นนร.ชุมพงษ์ทรงเจริญกล.
88นนร.สุเอ็ดจันทรุคคะนว.
89นนร.ภิรมย์นิสสัยพันธุ์นว.
90นนร.ศิริศิริรังษีนว.
91นนร.วิสนุปราบศากุนนว.
92นนร.ประยงค์เจริญสุวรรณนว.
93นนร.มนตรีประเทืองมาศนว.
94นนร.ประจวบศุภชลัสถ์นว.
95นนร.วิชิตพิชัยกุลนว.
96นนร.ไพโรจน์พูนสวัสดิ์นย.
97นนร.ประเสริฐใจผ่องใสนว.
98นนร.บรรจงแดงกระจ่างกล.
99นนร.วิชิตวรรณวิไชยนว.
100นนร.ระวิอมาตยกุลกล.
101นนร.วิสุทธิ์แสงสวัสดิ์นว.
102นนร.สวาสดิ์จันทร์สว่าง
103นนร.ปรุงเปลี่ยนประสิทธิ์กล.
104นนร.บำรุงวรรณสุทธิ์นว.
105นนร.ประจวบสุวรรณมณี
106นนร.สิทธิพรสิทธิศิรินย.
107นนร.ชาญพรหมมากล.
108นนร.ไพบูลย์อุตะเดชกล.
109นนร.เอี่ยมแสงเหมือนเพ็ชร์กล.
110นนร.ดนัยวีระพงศ์
111นนร.สมานบรมสุขนว.
112นนร.ประโยชน์จุณณะปิยะนย.
113นนร.ประจักษ์วงษ์กอบรัสต์กล.
114นนร.ภุชงค์เอี่ยมสมุทรนว.
115นนร.สุนาวินจินตรานันท์
116นนร.เลิศสัตย์เจริญนย.
117นนร.วิรุฬห์กองจันทร์นว.
118นนร.ธงชัยสรรพกิจกล.
119นนร.พีระยุทธฤาชานย.
120นนร.ทิวาวิศวกุลนว.
121นนร.สง่าสอิ้งทองอศ.
122นนร.ณรงค์บุณยรัตนพันธุ์
123นนร.สมนึกคำพิทักษ์
124นนร.ชูโชคณ นครนว.
125นนร.สมหมายจั่นวงศ์แก้ว
126นนร.กำพลมกรเสนกล.
127นนร.สิทธิพลเจริญผลนย.
128นนร.กิติจินดาขันธ์
129นนร.บุญเยี่ยมลิมปิทีป
130นนร.โกเมศสุขประสิทธิ์นย.
131นนร.อุดมแสนโคตร์
132นนร.ประเสริฐน้อยคำศิรินย.
133นนร.โสภณนาลินธมนย.
134นนร.บุญเลิศเทศวิศาล
135นนร.เชาวน์วรผล
136นนร.วิโรจน์ศิวะโกเศศ

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th