⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2501
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 56, เตรียมนายเรือ รุ่น 21
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.วิโรจน์เจียงสว่าง(ยุวนางกูร)นว.
2นนร.ธีระห้าวเจริญนว.
3นนร.สุขชาติเลิศล้ำนว.
4นนร.กล้าหาญประเสริฐช่วงนว.
5นนร.บรรเจิดคงทองนย.
6นนร.โสภณวัฒนคีรีนว.
7นนร.สุระยุทธวงศ์กล.
8นนร.สุชัยรานบ้านแพ้ว(อมตพร)นว.
9นนร.วิชายุกตานนท์นว.
10นนร.สุรินทร์ชื่นสัมพันธ์นว.
11นนร.สมบูรณ์สุขพันธ์นว.
12นนร.พิทักษ์จุลกะทัพพะพธ.
13นนร.บุญชูพุกะทรัพย์กล.
14นนร.ปรีชาเตชรัตน์นว.
15นนร.วิสิฏฐ์เผ่าทองศุขนย.
16นนร.วิรัชศรีบุญวงษ์กล.
17นนร.เกษมอยู่สุขทอ.
18นนร.สำเภาพลธรนว.
19นนร.สมเกีบรติ(เกียรติ)เจริญสุขศิริ(กอปรสุข)นว.
20นนร.อำนวยเลขสุนทร
21นนร.สมพงษ์ส่งสถิตนว.
22นนร.วิเชียรสุวรรณทรุน(รักษ์นภาพงศ์)ทอ.
23นนร.บุญสร้างสุทธิบุตร(รัตนบุญกร)นว.
24นนร.สำเริงอรรถจินต์กล.
25นนร.พานิชพานิชปฐมทอ.
26นนร.อุดมขันตีนว.
27นนร.นิคมอ่อนจันทร์นว.
28นนร.ประมวลพิทักษ์ธรรมนย.
29นนร.สมภพเหลืองอ่อน(ภูริเดช)นว.
30นนร.ประภัทร์เผ่าปัณยาชีวะนว.
31นนร.ยงยศศิวรักษ์นย.
32นนร.ชนะสาทสนิททอ.
33นนร.ระวิ(เอกธนะ)เชาวนปรีชานว.
34นนร.อรุณขาวหมดจด
35นนร.ประสาทนนทลักษณ์นว.
36นนร.วัฒนพงศ์วีราสานว.
37นนร.มณเฑียรเคลือบทองตร.
38นนร.ประพันธ์โชติอาภรณ์นย.
39นนร.อำนวยดิษฐสกุลนว.
40นนร.วัลลภวัฒนนาวินนว.
41นนร.จิโรจน์ประสาสน์กุลกล.
42นนร.เบญจาพุ่มกุมาร(ธีรานุสนธ์)ทอ.
43นนร.อนุชาติ(ยุทธนา)ยมาภัยตร.
44นนร.อเนกวงศ์ทองคำ
45นนร.ปัญญาหงษ์พญากล.
46นนร.ทวีศักดิ์ตันสถิตย์พธ.
47นนร.โสภณสุวรรณเสถียรนว.
48นนร.สมยศฟักทองพรรณตร.
49นนร.ปกรณ์นาคศิริพงษ์นย.
50นนร.เสนาะ(สุรพล)น้อยเชี่ยวกาญจน์ทอ.
51นนร.สนองสดุดีทอ.
52นนร.สมศักดิ์ทรัพย์ประเสริฐนย.
53นนร.ภูรัตถ์คชนันทน์กล.
54นนร.วีระรามโกมุทนว.
55นนร.ประกอบนาคบัวกล.
56นนร.สมพงษ์วรรณพฤกษ์กล.
57นนร.เสน่ห์งามละเมียดทอ.
58นนร.อุทารรัตนารักษ์นย.
59นนร.ศิลาสุขพานิชพธ.
60นนร.ปรีชาแตรประสิทธิ์(นภาประสิทธิ์)ทอ.
61นนร.ชำนาญอินทรสมบัตินว.
62นนร.จำรูญแป้นสมบูรณ์กล.
63นนร.อุดมพรสมพงษ์นย.
64นนร.เกษมรักษิตานนท์นว.
65นนร.วิเชียรคงทรัพย์กล.
66นนร.วิเชียรบุญวิทยากล.
67นนร.สำเริงสมุทรักษ์กล.
68นนร.พงษ์พจน์วรพจน์นย.
69นนร.สุธีดีทองคำกล.
70นนร.สมโพธน์จุลละศรทอ.
71นนร.พัฒนะจีรนันท์นย.
72นนร.เชิดเกียรตืยุกตานนท์นย.
73นนร.ถวิลพจนเสนีทอ.
74นนร.จรัสแย้มโชติทอ.
75นนร.สมชายสุธรรมพันธ์
76นนร.อดิสัยพลายานนท์
77นนร.อนุดาวราย
78นนร.สันทัดวงษ์ทิพย์ทอ.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th