⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2502
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 57, เตรียมนายเรือ รุ่น 22
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ประเสริฐบุญทรงนว.
2นนร.ประเดิมพันธ์บุญนพนว.
3นนร.เอื้อม(ชลทิศ)อุ่นเสนีย์ทอ.
4นนร.นิวัตรสุวรรณทัตทอ.
5นนร.มังกรธีรานุตรทอ.
6นนร.ปรีชาพวงสุวรรณนว.
7นนร.บุญส่งศิริรัตน์ทอ.
8นนร.พัลลภสุนทราภัยนว.
9นนร.สมาน(สมนต์)หว่านพืชน์นว.
10นนร.สุธีบูรณะสินนว.
11นนร.สุพจน์คงสิรินว.
12นนร.อนันต์ธรรมถนอมกล.
13นนร.อภิวัฒน์สมัคงานนย.
14นนร.สมานเปี๊ยนเปี่ยมสินกล.
15นนร.เทอดศักดิ์รูโปบลนว.
16นนร.สุเทพอริยกะบุตรกล.
17นนร.ปรีชาทองมาลานว.
18นนร.ชาลีพรประสิทธิ์นว.
19นนร.ประโลมเอื้อสลุงนว.
20นนร.ณรงค์ยุทธวงศ์นว.
21นนร.ปรีชาแสงฉวีทอ.
22นนร.สินศักดิ์ศรีพิพัฒน์นว.
23นนร.ไววุทธิ์รักธรรมกล.
24นนร.มานพวัจนะรัตน์กล.
25นนร.ฉกรรจ์สุวรรณเสนีย์นว.
26นนร.วิสนธิ์จันทรางศุนว.
27นนร.อำนวยชูรัตน์นว.
28นนร.บัณฑิตย์นุตสาระกล.
29นนร.จินดาเพิ่มผลกล.
30นนร.สัมพันธ์เสมสมบูรณ์นว.
31นนร.นรินทร์อนันตสุขนย.
32นนร.ปรีชาพัฒนวิบูลย์กล.
33นนร.สำเริงแก้วจินดานว.
34นนร.นฤทธิ์กระบวนรัตน์นย.
35นนร.ไพบูลย์พูลสุขกล.
36นนร.วิจิตรมานะศึกนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th