⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2505
(นักเรียนนายเรือรุ่น 60, เตรียมทหารรุ่น 3)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.วาทีศรีผดุงนว.
2นนร.วัชระจาตุรานนนว.
3นนร.สุชาติกลศาสตร์เสนีนว.
4นนร.ชุมพลปัจจุสานนท์นว.
5นนร.ธงชัยตั้นตระกูลกล.
6นนร.พิทยาสร้อยทองกล.
7นนร.นาวีเปล่งวิทยานว.
8นนร.ยงยุทธนพคุณนว.
9นนร.สมบัติปัญญาภาสกล.
10นนร.ทวีศักดิ์บุรุษนนท์นย.
11นนร.นิรันดร์ภุมมะโสภณกล.
12นนร.สมชาย(อกนิษฐ์)หมื่นศรีนว.
13นนร.วินัยเชยศุภเกตุนว.
14นนร.ไพศาลอัมระปาลนว.
15นนร.พีรศักดิ์วัชมูลนว.
16นนร.พีระจิตร์สุรักขกะกล.
17นนร.ประสารแก้วศรีสุขนว.
18นนร.ธนูขันธรูจีกล.
19นนร.พันจรูญ(พันธ์จรูญ)วิชยาภัย บุนนาคกล.
20นนร.วิชัยพรเจริญกล.
21นนร.เฉลิมศักดิ์(รพีพล)สุขประเสริฐนว.
22นนร.วิชัยจันทร์แทนนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th