⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2512
(นักเรียนนายเรือรุ่น 67, เตรียมทหารรุ่น 10)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.รพลคำคล้ายนว.
2นนร.สมมาตร์วิมุกตานนท์กล.
3นนร.วิบูลย์หลวงอุดมนย.
4นนร.สารนิติ์ทองประสมกล.
5นนร.นครทนุวงษ์อศ.
6นนร.กิตติแสงอัสนีย์กล.
7นนร.สุพจน์(วรศักดิ์)จันหนูนว.
8นนร.สีวิชัยสิริสาลีนย.
9นนร.สมชายผิวสุวรรณอศ.
10นนร.วิชัยพันธุ์พฤกษ์อศ.
11นนร.สินาดหงสกุลนว.
12นนร.ธีรวัฒน์ศรีถาพรนว.
13นนร.ชัชวาลสีมานนทปริญญานว.
14นนร.พรชัย(ณัฐพงศ์)ผุดเหล็ก(ศรีลาธนาตย์)กล.
15นนร.ชุมพลพรหมประสิทธิ์กล.
16นนร.รุ่งรัตน์บุณยรัตพันธุ์นว.
17นนร.วัลลภเกิดผลนว.
18นนร.พัฒนาอินทรบุญนว.
19นนร.อนุภู่ทอง
20นนร.วิชาญสายสวรรค์พธ.
21นนร.หลักชัยคุณีย์พันธุ์กล.
22นนร.นครพงศ์สิฎานนท์กล.
23นนร.วทินนาพึ่งพระเกียรตินย.
24นนร.นิคมหอมเจริญนว.
25นนร.เอกชัยชมสุวรรณนย.
26นนร.ฉลาดพานิชวงศ์นว.
27นนร.ไกรวิทย์รื่นถวิลนว.
28นนร.ไสวนพพันธ์นว.
29นนร.กำธรพุ่มหิรัญนว.
30นนร.เรืองศิลป์(พัชรพล)ช้างแจ้ง(กิตตินาวี)นว.
31นนร.สุรพจน์ผลอวยพรพธ.
32นนร.ชัยวัฒน์พุกกะรัตน์นว.
33นนร.วีระยุทธอุตตะโมทนว.
34นนร.วีระวงศ์ธวมงคลกล.
35นนร.นิพนธ์จักษุดุลย์นว.
36นนร.สาธิตเมี้ยนกำเนิดนย.
37นนร.ธนันต์ชัยสายหรุ่นนว.
38นนร.กมลสุทธิสารสมุทรนว.
39นนร.บัณฑูรวรรณสุทธิ์นย.
40นนร.พีรสรรพ์วัชรมูลนว.
41นนร.เดชวุฒิมะลิซ้อนกล.
42นนร.อรรถฉัตรคนเพียรพธ.
43นนร.มานิตย์อิศรางกูร ณ อยุธยาพธ.
44นนร.ณ ณรงค์ทวีวัฒน์นว.
45นนร.วิญชัยจารุปกรณ์นว.
46นนร.ชนกหงส์น้อยนว.
47นนร.พิสิษฐ์กลิ่นเฟื่องนย.
48นนร.วีระอ่องศรีกล.
49นนร.สุรพลสุเมธาทิพย์
50นนร.ไพโรจน์พาชัยยุทธตร.
51นนร.บรรเจิดพิริยะวงศ์ตร.
52นนร.สัญญา(ลัทธสัญญา)เพียรสมภารตร.
53นนร.ชัยรัตน์รุ่งสบแสงตร.
54นนร.สุระชัยวงษ์มาตร.
55นนร.วิเชฏฐ์(จรูญเกียรติ)พงษ์ทองเจริญประมง
56นนร.สัญชัยกุลปรีชาประมง
57นนร.ศรวัชรงามอุโฆษ
58นนร.ปรีชาเพ็ชรวงศ์ประมง
59นนร.วันชัยยี่รัญศิริประมง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th