⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2517
(นักเรียนนายเรือรุ่น 72, เตรียมทหารรุ่น 15)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.พัลลภตมิศานนท์นว.
2นนร.บรรเจิดศรีพระรามนว.
3นนร.นาวินธนเนตรนว.
4นนร.ดุลพิทักษ์ประดิษฐเกษรนว.
5นนร.อุบลอินทรพิทักษ์กล.
6นนร.ทวีปสุขพินิจนว.
7นนร.ธราธรขจิตสุวรรณนว.
8นนร.ประดิษฐ์ศิริคุปต์นว.
9นนร.ชุมพลวงศ์เวคินนว.
10นนร.เจษฎายาวะประภาษกล.
11นนร.พังพลศิริสังข์ไชยนว.
12นนร.ชูเกียรติฉายางกูรกล.
13นนร.สำราญโชติทัตต์กล.
14นนร.สุทธินันท์สกุลภุชพงษ์กล.
15นนร.ชัยณรงค์เจริญรักษ์นว.
16นนร.อาคมอู่เงินกล.
17นนร.เริงฤทธิ์บุญส่งประเสริฐนว.
18นนร.วรพงษ์โพธิ์สว่างกล.
19นนร.สุรพงษ์กองมณีพธ.
20นนร.เฉลิมเกียรติรามสูตนว.
21นนร.ม.ล.บวรลักษณ์กมลาศน์นว.
22นนร.อนุทัยรัตตะรังสีนว.
23นนร.มนตรีสุวรรณชัยกล.
24นนร.นคร น.กุลศรีรัตน์กล.
25นนร.ดรุณเทียบเทียมนว.
26นนร.ณะอารีนิจนว.
27นนร.อภิชัยอมาตยกุลนว.
28นนร.เสริมยศกุลอาจยุทธพธ.
29นนร.จิระศักดิ์ชวนะศักดิ์นว.
30นนร.พูลสุขบุนนาคกล.
31นนร.วีนัสแจ้งสีกล.
32นนร.วรวิทย์รัตนพงศ์(รังสรรค์สวัสดิ์)นว.
33นนร.สมชายดารากร ณ อยุธยากล.
34นนร.วุฒิชัยบุญฤทธิ์กล.
35นนร.ยุทธนาเกิดด้วยบุญนว.
36นนร.ทวีชัยบุญอนันต์พธ.
37นนร.ธรรมนูญกสิโกศลนว.
38นนร.ธนะกาญจน์ใคร่ครวญนย.
39นนร.วีระพันธ์สุขก้อนนว.
40นนร.ประดิษฐ์วิสุทธินันท์นว.
41นนร.เรืองทิพย์เทียนทองนว.
42นนร.พงษ์ศักดิ์อุดมแก้วนว.
43นนร.ดุสิตรามโกมุทกล.
44นนร.รุ่งศักดิ์เสรีสวัสดิ์นว.
45นนร.ณรงค์(สกล)แก้วสว่างนย.
46นนร.พลเดชเจริญพูลนว.
47นนร.ประโยชน์สัมมารัตน์นว.
48นนร.จรูญจาตุรพงศ์นว.
49นนร.อดุงศักดิ์พุ่มพวงนว.
50นนร.ชาติชายดิษฐกุลกล.
51นนร.ไชยยศสุนทรนาคนว.
52นนร.สุกิจศรีจันทร์กล.
53นนร.วิวัฒน์เพียรเกาะนว.
54นนร.อุดมนาวิไลกล.
55นนร.วินัยชนะคช
56นนร.ฐานันดร์เข็มเพ็ชรกล.
57นนร.พิบูลย์กุลพงษ์กล.
58นนร.ธวัชชัยดีที่สุด(ควรประดิษฐ์)กล.
59นนร.ทวีวุฒิพงศ์พิพัฒน์นว.
60นนร.อานนท์ดาระสัวสดิ์นว.
61นนร.สรรเสริญหนูนิล(ทิพนาวารัตน์)นว.
62นนร.กิตตินันท์ศิรินาวินนว.
63นนร.ไตรขวัญกรีกุลนย.
64นนร.บุญชัยมรินทร์พงษ์นว.
65นนร.อำพลฉวีวรรณนว.
66นนร.สุทธิพรสุธรรมพันธุ์นว.
67นนร.ประจิตรบุณยนิยมนย.
68นนร.วีระพันธ์บางท่าไม้พธ.
69นนร.ทรงวิทย์ทรัพย์อนันต์นย.
70นนร.ธานินทร์เวชสนิท
71นนร.เชลงรุ่งแสงจันทร์นย.
72นนร.รักษ์ดวงรัตน์
73นนร.ขวัญไชยจาตุวัฒน์พธ.
74นนร.กฤษณ์วงษ์ชัยสมรนว.
75นนร.ณรงค์ยศปราการสมุทรนว.
76นนร.ศิริชัยเทียนศิรินว.
77นนร.ดนัยจุลละสุขุมนว.
78นนร.สุพจน์สวัสดิ์นาวินพธ.
79นนร.ทายาทธีรานุตร์กล.
80นนร.ชลิษฐ์สักกวาที
81นนร.ประจักษ์สันทัดเลขานว.
82นนร.วีระชัยรอดไสวกล.
83นนร.ทวีกาญจนวิสุทธิ์นว.
84นนร.ธงชัยฤกษ์ถนอม
85นนร.สมชาติโชตินิคมนว.
86นนร.อัสวันพงษ์ทองนย.
87นนร.เดชาศุขใจกล.
88นนร.ชวลิตศุขะธรรมนว.
89นนร.สุทธิพรพูลเจริญนว.
90นนร.พลังยิ้มพานิชย์
91นนร.พิเนติศิริแก้วนย.
92นนร.ชัยพรอุนรัตน์
93นนร.สรรค์ชัยธำรงศรีสกุล
94นนร.พันธิ์ศักดิ์ดาวกระจาย
95นนร.สมัยจรุงประดับแก้ว
96นนร.กัมพลจิระสถิตย์กล.
97นนร.พีระวัฒนมงคลนย.
98นนร.ชุมพลมธุรสนว.
99นนร.กอบสินคล้ายมณี
100นนร.เกษมสุขวัฒนาตร.
101นนร.ณรงค์ดำขำตร.
102นนร.ปรีชาโฮมวงษ์(ธรรมโม)ตร.
103นนร.ไททัศน์คัมภีระพันธุ์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th