⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2520
(นักเรียนนายเรือรุ่น 75, เตรียมทหารรุ่น 18)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เอกชัยตรุศบรรจงกล.
2นนร.วรรณ์ลบทับทิมนว.
3นนร.ภาณุบุณยะวิโรจนว.
4นนร.ชีวินหวังในธรรมกล.
5นนร.วิโรจน์ธันวรักษ์กิจนว.
6นนร.วีระชัยผิวขำกล.
7นนร.วินัยวิรัชกุลนว.
8นนร.สุรพงษ์เผือกน้อยกล.
9นนร.วัตรกิจยกสวัสดิ์กล.
10นนร.อารักษ์แก้วเอี่ยมนว.
11นนร.พิเซษฐตานะเศรษฐนว.
12นนร.ชวลิตทิพย์มาศนว.
13นนร.โอภาสบูรณสัมฤทธิกล.
14นนร.ธานินทร์ลิขิตวงศ์นว.
15นนร.ทวีวุฒิมนต์ไตรเวศย์นว.
16นนร.นฤดมแป้นเจริญนว.
17นนร.ชาลีส่องสว่างธรรมกล.
18นนร.พฤทธิไชยสุวรรณดีกล.
19นนร.ประยุทธภู่เทียนนว.
20นนร.ชัชวาลย์มีสวัสดิ์นว.
21นนร.สมนึกอุระรื่น
22นนร.สุรพลคุปตะพันธ์นว.
23นนร.โสภณวัฒนมงคลนว.
24นนร.บุญเรืองหอมขจรนว.
25นนร.เอกราชพรหมลัมภักนว.
26นนร.สุรศักดิ์เมธยาภานว.
27นนร.ลือชัยรุดดิษฐ์นว.
28นนร.สุธีพงศ์แก้วทับนว.
29นนร.วุฒิชัยสาริกาพันธ์นย.
30นนร.นวพลดำรงพงศ์นว.
31นนร.ธานีผุดผาดนว.
32นนร.วัลลพจันทประสิทธิ์นว.
33นนร.เจริญศักดิ์มารัตนะนว.
34นนร.โฆสิตเจียมศุภกิตต์นว.
35นนร.กฤษฎาภรณ์พันธุมโพธินว.
36นนร.สิทธิพงษ์เกื้อหนุนกล.
37นนร.สุรัตน์ชัยด้วงสงนย.
38นนร.บำรุงรักสรัคคานนท์นย.
39นนร.ยุจพิจิตรชุมพลนว.
40นนร.จิตติคล้อยภยันต์นว.
41นนร.จงกลมีจันทร์นว.
42นนร.ปรัชญากุมุทกล.
43นนร.ไพโรจน์อุ่นใจนว.
44นนร.นพดลปัญญาโฉมนย.
45นนร.ฉลองอินทรเสมานว.
46นนร.ธาดาวิศิษฏโสภณอศ.
47นนร.ไชยชนะอาทมาทกล.
48นนร.มนัสพึ่งบ้านเกาะนย.
49นนร.สำเริงทั่งจันทร์แดงนว.
50นนร.ดามพ์ปิ่นเฉลียวกล.
51นนร.พงษ์พันธ์ศรีสุวรรณ์นย.
52นนร.ธรรมนูญเวทางค์กุลนย.
53นนร.เชาว์น้อยภาราพธ.
54นนร.จารึกสมรรคบุตรกล.
55นนร.สมหมายวงษ์จันทร์นว.
56นนร.นิเวชบุตรศรีนย.
57นนร.สุกิตติเสงี่ยมพงษ์นว.
58นนร.ศังกรพงษ์ศิรินย.
59นนร.อดิเรกสอนเสน่ห์นย.
60นนร.รัตนะวงษาโรจน์นย.
61นนร.รัษฎางค์ธีรเนตรนว.
62นนร.กล้าหาญเพ็ชรมีศรีนย.
63นนร.เจียมศักดิ์จันทร์เสนานว.
64นนร.สันติเปาอินทร์นย.
65นนร.บรรพตเกิดภู่นว.
66นนร.ธนพลวิชัยลักขณาอศ.
67นนร.เกรียงเดชรัตนปัญญากุลนย.
68นนร.ชาญวิทย์อนัคกุลนย.
69นนร.ชลธิศสุวรรณชฏนย.
70นนร.นริศร์(ประภาสวุฒิ)อินทรพรหมนย.
71นนร.ไชยศสนธิไชย
72นนร.ไตรรัตน์รัชไชยบุญนย.
73นนร.วีระอุดมสรรพ์นย.
74นนร.ชัยวัฒน์สาลีรัตน์นว.
75นนร.พีระยุทธบุญจำรัสนย.
76นนร.ประธานธรรมมาสถิตย์นย.
77นนร.โฆษิตโพธิสิทธิ์นย.
78นนร.วรนารถบุญช่วยเหลือกล.
79นนร.สุทธิพงส์บุญลอยพธ.
80นนร.เกียรติกุลเทียนสุวรรณนย.
81นนร.จรินทร์อินทร์เมืองกล.
82นนร.ปัญญาเปรมปรีดิ์นย.
83นนร.วีระยุทธกรรณสูตรพธ.
84นนร.นพดลสุภากรนว.
85นนร.ชาญณรงค์(ชัชชวิน)จิตต์จำนงค์นย.
86นนร.โสภณจงเรืองศรีกล.
87นนร.ธวัชชัยสิงห์สายพธ.
88นนร.ศิริศักดิ์เชื้อสายนย.
89นนร.ปิติวัลยะเพ็ชรนว.
90นนร.ชัยยศทับเทศนย.
91นนร.ดิเรกลาภดวงอุไรนย.
92นนร.ประทีปเมืองนิลนย.
93นนร.วุฒิศักดิ์คงนาวังนย.
94นนร.สุรัติเหลืองอรุณ
95นนร.เกรียงไกรศุภมานพนย.
96นนร.วัฒนพลหยกพันธ์งามพธ.
97นนร.นาคินทร์อิศรางกูร ณ อยุธยากล.
98นนร.ชฏิลนิสสัยพันธ์นย.
99นนร.สำเริงประทวนกล.
100นนร.วสันต์บุญเนืองนว.
101นนร.จรูญกุลปราการนย.
102นนร.จักรกฤษณ์เสขะนันทน์นว.
103นนร.ไบรสิทธิ์ไชยศรี
104นนร.ณรงค์เดชวิจิตร
105นนร.เฉลิมพลมะลิวัลย์ตร.
106นนร.เริงรณรัตนวิไลตร.
107นนร.ชาญณรงค์จิตธรรมมาตร.
108นนร.วรวุฒินิรัญรายตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th