⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2523

พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2505

การศึกษา
– โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
– โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 30
– หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นต้น คปอ.
– หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นสูง คปอ.
– หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงกระบุรี
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54
– หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา
– หลักสูตรระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
– หลักสูตรปฏิบัติการการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
– หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 41
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา และ รรก.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจํากรุงเวลลิงตัน อีกตําแหน่งหนึ่ง
– ผู้บังคับการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายยุทธการ)
– หัวหน้าสํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
– ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือแหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/