⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2523
(นักเรียนนายเรือรุ่น 78, เตรียมทหารรุ่น 21)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.บุญฤทธิ์โผกรุดกล.
2นนร.วีระเดชสุวรรณลักษณ์แพทย์
3นนร.อรัญนำผลนว.
4นนร.พิชิตตาระกาพธ.
5นนร.เกรียงศักดิ์พุกาวรรณนว.
6นนร.เสย(เสริม)มั่นคงนว.
7นนร.วันชัยเผือกบางนา(ทรงเมตตา)นว.
8นนร.ธำรงค์เทียมเมฆนว.
9นนร.วิธนรัชต์คชเสนีนว.
10นนร.ธานีแก้วเก้านว.
11นนร.บรรพตเนตรกระจ่างนว.
12นนร.มนตรีสิขเรศกล.
13นนร.เสรีเพียซ้ายนว.
14นนร.กาญจน์ดีอุบลนว.
15นนร.ตนัยภู่รอดกล.
16นนร.ชุมศักดิ์นาควิจิตรนว.
17นนร.หิรัญนาคทองนว.
18นนร.ศิริชัยพุ่มเพ็ญนว.
19นนร.ภราดรพวงแก้วนว.
20นนร.วิโรจน์(วัฒนชัย)อิ่มเอมกล.
21นนร.มนตรีรอดวิเศษนว.
22นนร.สมพงษ์บุญด้วยลานนว.
23นนร.ไพศาลเฮงจิตตระกูลกล.
24นนร.อภิชาติเมฆหมอก(ปัญญากิตติวัฒน์)นว.
25นนร.อนุชานาคทับทิมนย.
26นนร.นันทพลมาลารัตน์นว.
27นนร.ประดิษฐ์(ภรเดช)คะชานว.
28นนร.วชิรพรวงศ์นครสว่างกล.
29นนร.สมศักดิ์ศรีสุขนว.
30นนร.รณภพกาญจนพันธุ์นว.
31นนร.ทวีศักดิ์ชินวรณ์นว.
32นนร.ไชยาปัญจมาลานว.
33นนร.ชุตินธรทัตตานนท์นว.
34นนร.กฤชพลเรียงเล็กจำนงค์นว.
35นนร.สุรวุฒิเสมรวณิชกล.
36นนร.สมบูรณ์โรงสะอาดนว.
37นนร.พินิจชื่นรุ่งนว.
38นนร.วิโรจน์นิลพงษ์กล.
39นนร.ไพรัชเทียนศิริฤกษ์กล.
40นนร.ธวัชชัยศิวายพราหมณ์นย.
41นนร.ไพโรจน์ศรีมงคลนว.
42นนร.สุเมธยาวะโนภาสนว.
43นนร.อนุสรณ์ศรีศิริวิบูลย์นว.
44นนร.ธีรกุลกาญจนะนว.
45นนร.มาศพันธุ์ถาวรามรนว.
46นนร.วุฒิพงศ์ทองกูลนว.
47นนร.อดินันท์สุนทรารักษ์นว.
48นนร.สมศักดิ์แจ่มแจ้งกล.
49นนร.ปรารถนาทองศิรินย.
50นนร.สุทธินันท์หัตถวงษ์นว.
51นนร.สุพจน์สายวงค์ปัญญานว.
52นนร.เจนจำปาทองพธ.
53นนร.อรรณพเยาวสำลีกล.
54นนร.อัครพลอรุณฤกษ์กล.
55นนร.บัญชาบัวรอดนว.
56นนร.ศุภชัยรอดเรืองศรีนว.
57นนร.ปริญญารักวาทินกล.
58นนร.ชาตรีชื่นมนุษย์กล.
59นนร.ทศพลชำนาญวิทย์นย.
60นนร.สุทธิชาติธนูสิงห์นย.
61นนร.กิตติศักดิ์พลายพันธุ์นว.
62นนร.ธานินทร์อินทรจินดากล.
63นนร.วิทวัสสุนทรนันท์กล.
64นนร.ปรัชญากัญวิมลกล.
65นนร.ชนะพุทธทองศรีนว.
66นนร.นิตินาทปิณฑะสิริกล.
67นนร.สมัครปุระโนกล.
68นนร.สรไกรสิริกรรณะนย.
69นนร.ชัยยุทธยกเถื่อนนย.
70นนร.วิวัฒน์ทองอัมพรนย.
71นนร.สมชายแท่นนิลนว.
72นนร.สามารถศรีสวัสดิ์นว.
73นนร.พลวัตดารานนท์นย.
74นนร.เอกชัยอมาตยกุลกล.
75นนร.เรวัตอุบลรัตน์นว.
76นนร.จุมพลศิริรัตน์กล.
77นนร.วรวุฒิวงศ์สินธนกล.
78นนร.กิตติยศไกรกล.
79นนร.ประชาชาติศิริสวัสดิ์นว.
80นนร.ไพชยันตร์การะเจดีย์นย.
81นนร.สุจริตคล่องอักขระกล.
82นนร.ศักดิ์ชัยล่าโสตร์นว.
83นนร.สถิรเปลี่ยนประสิทธิ์กล.
84นนร.สุรเนตรไทยานนท์กล.
85นนร.กมลศักดิ์พรหมประยูรกล.
86นนร.สุทธิพงษ์จิตรสุขกล.
87นนร.สราวุฒิใจชื้นกล.
88นนร.เลอศักดิ์คชนันทน์นย.
89นนร.จาริกพัวพานิชนย.
90นนร.บัณฑิตสุนทรธนวัจน์นย.
91นนร.วิทยาจันทรคติพธ.
92นนร.สุทิน(ชัยพัฒนา)อุทัยทิศนย.
93นนร.วิศณุสร้างวงศ์ใหม่นว.
94นนร.บัญชาดาวสุขนย.
95นนร.อนุชาสกุณากล.
96นนร.ปริญญาธรรมพูลพิทักษ์ธรรมนย.
97นนร.ไพศาลนพจินดากล.
98นนร.วันชัยจุลมนต์นย.
99นนร.ปารเมศปริวรรตภาษากล.
100นนร.พิชิตภูยานนท์
101นนร.วัชราจันทนาคมกล.
102นนร.ปิยะพลทั่งกรณ์
103นนร.ชยาวุธสงวนเชื้อพธ.
104นนร.ชนสิษฎ์วัฒนวรางกูร
105นนร.นรินทร์พรรณพัฒน์
106นนร.นรินทร์รักเสนาะ
107นนร.ศิริมิตรธรรมสุวรรณ
108นนร.ประเทืองศรีละมนตรีตร.
109นนร.ชาญวิทย์ถนอมสินตร.
110นนร.นิกรฉันทะกูลตร.
111นนร.จิระชัยแดงมาดีตร.
112นนร.สุวิทย์โกวิฑูรย์ตร.
113นนร.ธานีธูปเทียนรัตน์ตร.
114นนร.ศักดิ์ระพีพึ่งรุ่งตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th