⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2523

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เกิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2505

การศึกษา
– โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ 76
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
– โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ 30
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ 55
– เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– หลักสูตรต้นปืน  และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ
– หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ กระทรวงกลาโหม
– วิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ 38
– วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 61

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือ ต.15
– ผู้บังคับการ เรือ ต.97
– ปลัดบัญชีทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ
– รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.bangkokbiznews.com/