⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2526

พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด สมรสกับ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด

การศึกษา
– มัธยมศึกษา โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
– วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 24
– โรงเรียนนายเรือ รุ่น 81
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 58
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 41
– หลักสูตร Advanced Australian English Language Course ประเทศออสเตรเลีย
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ประเทศออสเตรเลีย
– Certificate in Management, Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงสมุย
– นายธงผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ
– นายธงรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– นายธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงปารีส และทําหน้าที่รองผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหาร ประจํากรุงปารีส
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองผู้บัญชาการทหารเรือ
– รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายเละแผน กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
– รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ต.ค.66)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/