⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2526
(นักเรียนนายเรือรุ่น 81, เตรียมทหารรุ่น 24)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กริชขันธอุบลกล.
2นนร.กำจรเจริญเกียรตินว.
3นนร.กิตติกิตติศัพท์กล.
4นนร.กิตติพงษ์แดงมาศนว.
5นนร.กิตติพงษ์พุ่มสร้างกล.
6นนร.กิตติพงษ์พูลทองคำนว.
7นนร.กีรติจันทภูมินว.
8นนร.เกียรติศักดิ์จีนอ่ำนว.
9นนร.โกวิทย์เรืองดิษฐ์นว.
10นนร.โกศลหาญกล้านย.
11นนร.ขวัญชัยอินกว่างนว.
12นนร.ขันธพงษ์ช่างเขียนดีกล.
13นนร.คมสันกลิ่นสุคนธ์นว.
14นนร.คีรินปวนะฤทธิ์นว.
15นนร.จรูญคล่องยุทธ์พธ.
16นนร.จิตรพลไชยวงศ์นย.
17นนร.จิรฉัตรวิบูลยารุณนว.
18นนร.เจริญพรเจริญธรรมกล.
19นนร.ฉัตรชัยศุกระศรนย.
20นนร.ชวเลิศเลขะวัฒนะนย.
21นนร.ชลอ(ธัชพงศ์)บุษบงนว.
22นนร.ชัชวรรณสาครสินธุ์นว.
23นนร.ชัชวาลย์แก้วจันดี
24นนร.ชัยชนะบุญทวีนว.
25นนร.ชัยณรงค์บุณยรัตกลินนว.
26นนร.ชัยฤทธิ์เกิดผลนว.
27นนร.ชาคริตเจี้ยงยี่นว.
28นนร.ชาติชายทองสะอาดนว.
29นนร.ชายน้อย(ชินชาต)ชีวังกูรพธ.
30นนร.ชำนาญพวงเพชรนว.
31นนร.ชิราวุธอิสารพายุห์นว.
32นนร.ชูไชยหาสุข
33นนร.ณรงค์ธีระปัญญาชัยกล.
34นนร.ณัฐพงศ์เกตุสมบูรณ์นย.
35นนร.ดนัยสุวรรณหงษ์นว.
36นนร.ดุสิตปิ่นแก้วนว.
37นนร.เด็ดเดี่ยวทรงวรวิทย์กล.
38นนร.ทวีผดังทิว(วงศ์วาน)นย.
39นนร.ทศนุเชียงทองนย.
40นนร.ธงชัยคุ้มกันนว.
41นนร.ธนธัชมโนพัฒนะนย.
42นนร.ธรรมนูญหงษ์กิจพธ.
43นนร.ธรรมศักดิ์(ณัฏฐนันท์)วิเศษสมวงศ์นว.
44นนร.ธวัชชัยม่วงคำนว.
45นนร.ธานินทร์จันทร์วิรัชนย.
46นนร.ธีระยุทธนอบน้อมนว.
47นนร.ธีระศักดิ์บัวทรัพย์นย.
48นนร.นพดลบงกชกาญจน์กล.
49นนร.นเรศเพ็ชรนินนว.
50นนร.นฤทธิ์สินธวรัตน์กล.
51นนร.นิพนธ์มูลสินกล.
52นนร.นิวัธฮะเจริญนว.
53นนร.นิสิตทองใบใหญ่นว.
54นนร.บุญรักษ์โพธิ์แก้วนว.
55นนร.เบญจพลหรูสกุลพธ.
56นนร.ประกอบสุขสมัยนว.
57นนร.ประจวบมะลิทองนย.
58นนร.ประจิตรพิชัยศรทัตนว.
59นนร.ประยุทธทองดีกล.
60นนร.ประวุฒิรอดมณีนว.
61นนร.ประสาทพรส่างคำ(นาเวศภูติ)นว.
62นนร.ปรัชญาเลาะหนับกล.
63นนร.ปราชญ์จำปาเทศกล.
64นนร.ปิยะปฐมบูรณ์กล.
65นนร.พรสุเทพศรีปานแก้วกล.
66นนร.พัลลภจันทร์ศรี(จันทร์ตรี)พธ.
67นนร.พานิชอัชฌาพงศ์พธ.
68นนร.พิชัยล้อชูสกุลนว.
69นนร.พิทักษ์นิยาโสนว.
70นนร.พิษณุศรมยุรากล.
71นนร.พิสันต์สายแสงกล.
72นนร.พิสิฐฤกษ์งามนว.
73นนร.พุฒิพงษ์ปริกัมศีลนว.
74นนร.ไพรัช(ภาสวร)ศรีหิรัญ(เลขสุนทรากร)นย.
75นนร.ไพรัชเหมบุตรนย.
76นนร.ไพรัชมูลเชื้อกล.
77นนร.ไพโรจน์เฟื่องจันทร์นว.
78นนร.ไพโรจน์เรืองรุ่งนย.
79นนร.ไพศาลชะโนภาษนว.
80นนร.ภานุรัตนนันทวาทีนว.
81นนร.ภูมิแสงคำนว.
82นนร.มนตรีโสภานย.
83นนร.มนูญราชวัฒน์กล.
84นนร.มานพสุรรัตน์นว.
85นนร.มานะโพธิ์ใจนว.
86นนร.มีชัยสราญจิตร์กล.
87นนร.ยงยุทธสุนธนนท์พธ.
88นนร.ระวิพงษ์สุวรรณกล.
89นนร.รังสรรค์แตงฉิมนย.
90นนร.เรืองศักดิ์นนตะบุตรนว.
91นนร.วรวุธพฤกษารุ่งเรืองนว.
92นนร.วสันต์สาทรกิจนว.
93นนร.วัชระคำดวง
94นนร.วัชระนาคอร่ามนว.
95นนร.วิจิตรตันประภานว.
96นนร.วิชาวงษ์เสือกล.
97นนร.วิทวัสศุภกาญจน์นย.
98นนร.วิรัตน์(ปฐมพจน์)แก่นจันทร์นว.
99นนร.วิรัตน์สมจิตรนว.
100นนร.วิสิทธิ์กุลสมบูรณ์สิทธิ์กล.
101นนร.วุฒิบรรเทิงจิตต์นว.
102นนร.เวชยันต์ประทุมชาตินว.
103นนร.ศยามพงศ์พลาดิสัยนว.
104นนร.ศรายุทธรักษ์มณีนย.
105นนร.ศักดิ์ชัยอนันตชัยกล.
106นนร.ศัลย์แสวงพานิชกล.
107นนร.ศิริชัยล้อกสิกรวัฒนานว.
108นนร.สณชัยษ์สุขคงกล.
109นนร.สนทยาแสงบางมุดพธ.
110นนร.สนิทโมธินานว.
111นนร.สมเกียรติผลประยูรนย.
112นนร.สมบัติแย้มดอนไพรกล.
113นนร.สมประสงค์วิศลดิลกพันธ์นว.
114นนร.สมพงษ์ศรอากาศนว.
115นนร.สมร(สมรภูมิ)จันโทนย.
116นนร.สมศักดิ์คงโชติกล.
117นนร.สมหวังวงศ์อุดมพธ.
118นนร.สราวุธแสนสะสมกล.
119นนร.สามารถโปษะกฤษณะกล.
120นนร.สายชลเล็กเจริญนย.
121นนร.สิงหราชพันธ์สง่านว.
122นนร.สุชาติเปรมประเสริฐนว.
123นนร.สุทธิพงศ์พัวไพโรจน์นย.
124นนร.สุทัศน์อามะเทศากล.
125นนร.สุเทพปุจฉาการนว.
126นนร.สุบินบรรยงกล.
127นนร.สุพพัตยุทธวงศ์นว.
128นนร.สุภชิตนาวีสุรพลนว.
129นนร.สุรเกียรติบุญญะสัญนย.
130นนร.สุรชัยเจริญรบนว.
131นนร.สุรเชษฏ์ถาวรขจรศิรินย.
132นนร.สุรยุทธ์นิเวศทองฤกษ์นว.
133นนร.สุรศักดิ์ไชยพันธ์นว.
134นนร.โสด(ประชา)สว่างแจ้งนว.
135นนร.อนุพงษ์จันทร์พฤกษ์นว.
136นนร.อนุพงษ์ทะประสพนว.
137นนร.อาณัติดิษฐสกุลนว.
138นนร.อาทิตย์อร่ามวงษ์นว.
139นนร.อานนท์พงษ์ทองเจริญกล.
140นนร.อาภากรอยู่คงแก้วนว.
141นนร.อุดมศักดิ์ผาสุกนว.
142นนร.อุทานคล้ายผึ้งนย.
143นนร.อุเทนไพรวัลย์นย.
144นนร.อุปถัมป์สมุทรานนท์นว.
145นนร.ก.จารุสังขมรรทรตร.
146นนร.ชัยญาศิริรักษ์ตร.
147นนร.โชคชัยนนท์ปฏิมากุลตร.
148นนร.วิชชุโชติขวัญใจธัญญาตร.
149นนร.สมเกียรติจิ่วตั้นตร.
150นนร.อนันต์พึ่งสกุลตร.
151นนร.เอกชัยถนอมเขตตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th