⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2526

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81
– หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
– หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
– หลักสูตร ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า
– หลักสูตร ศิษย์การบิน ทบ.
– หลักสูตร พรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 58
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 42
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

ตำแหน่งที่สำคัญ
– หัวหน้าแผนกยุทธการทางอากาศ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองการจำลองยุทธ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
– ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
– รอง เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • http://www.oper.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/