⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2526

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง สมรสกับ คุณบังอร พฤกษารุ่งเรือง

การศึกษา
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ
– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้ช่วยต้นปืน นายทหารปราบเรือดำน้ำ ต้นหนแผนกเดินเรือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์
– นายธงผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
– ประจำกองเรือยุทธการ (กำลังพลรับเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)  
– นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  
– นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ
– นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
– ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  
– ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
– รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อกโฮม
– รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
– ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
– เสนาธิการทหารเรือ (ต.ค.66)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.nwa2.navy.mi.th/