⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2526

พลเรือโท สุพพัต ยุทธวงศ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ (ต.ค. 2564)

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81
– หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
– หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
– หลักสูตร ข่าวกรองทหารเรือ
– หลักสูตร พรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 57
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงบางปะกง
– ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร
– เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
– ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
– หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือแหล่งอ้างอิง

  • http://www.oper.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/