⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2527

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2508 สมรสกับ นางชนาลัย แจ้งยอดสุข

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 82
– ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักร
– หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 59
– Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling สหรัฐอเมริกา
– Defense and Strategic studies course เครือรัฐออสเตรเลีย
– หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 49
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61)
– หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 9

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงปิ่นเกล้า
– ผู้บังคับการ เรือหลวงสุโขทัย
– ผู้บังคับการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงวอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง
– ผู้บัญชาการกองเรือลำนํ้า
– ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ (ต.ค.2566)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.exat.co.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • https://anyflip.com/