⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2527
(นักเรียนนายเรือรุ่น 82, เตรียมทหารรุ่น 25)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กิตติพงษ์จันทร์สมบูรณ์นว.
2นนร.กิตติศักดิ์วงษ์ประกอบนย.
3นนร.กรินชัยทองดีแท้กล.
4นนร.เกียรติกูลสุวรรณนว.
5นนร.คมพันธ์อุปลานนท์นว.
6นนร.จักรกฤษปั้นสมสกุลนว.
7นนร.จักรกฤษณ์กลีบจันทร์นว.
8นนร.จักรชัยน้อยหัวหาดนว.
9นนร.จันทร์ดี(สรชัช)ลืมไธสง(บุญญนวฤทธิ์)นว.
10นนร.จุลจำนรรจ์สุวรรณอัฑฒ์กล.
11นนร.ฉัตรชัยกาญจนเนตรกล.
12นนร.เฉลิมชนม์น้อยศรีนิตย์กล.
13นนร.เฉลิมวัฒน์แก้วทองนย.
14นนร.ชัยชนะ(กุลกวี)เจริญยืนยาวกล.
15นนร.ชัยวัฒน์ใจดีนว.
16นนร.ชวนนท์กาญจนานนท์นว.
17นนร.ชาคริตพิมพ์ทองนว.
18นนร.ชูเกียรติเทพาลัยกล.
19นนร.ณัฏฐพลเดี่ยววานิชนว.
20นนร.ณรงค์ฉัตรสระน้อยนว.
21นนร.เดือนพร้อมมณีนว.
22นนร.เติมชัยมงคลนย.
23นนร.ทินกร(ศิกวัส)สกุลเอื้อนว.
24นนร.เทอดศักดิ์ศาลาน้อยนว.
25นนร.ธันยกรเสนาลักษณ์นว.
26นนร.ธวัชเจริญสุขสวัสดิ์พธ.
27นนร.ธีระยุทธดาวมุกดานว.
28นนร.ธีรวัฒน์แสนใจรักษ์นย.
29นนร.เธียรชัยภูการุณย์นย.
30นนร.นพดลสมชื่อกล.
31นนร.นิรัตน์ทากุดเรือนย.
32นนร.นิรันดร์แย้มคร้ามกล.
33นนร.บุญล้วน(รัฐพล)ลุนพลนย.
34นนร.บุญสืบจันทวงษ์กล.
35นนร.เบญจมาพรวงศ์นครสว่างนว.
36นนร.บัญญัติอุทัยพงษ์
37นนร.บำรุงโนนทะราชนว.
38นนร.ปิยะอาจมุงคุณนย.
39นนร.ปรเมศวร์สุวรรณดุลนว.
40นนร.ประจักษ์พูลสวัสดิ์กล.
41นนร.ประสงค์สังข์ทองนว.
42นนร.ประสิทธิ์พึ่งสตินว.
43นนร.ประสิทธิ์แสงเพชรประเสริฐ
44นนร.ปรีดิวัฒน์ดิลกนรนารถนว.
45นนร.พนมคมสันกล.
46นนร.พนมเร้าสูงเนินนย.
47นนร.พลกฤษณ์อินทวงศ์นว.
48นนร.พาสุกรีวิลัยรักษ์นว.
49นนร.พิชัยม่วงไหมนว.
50นนร.พิเชษฐธีระเดชะชาติกล.
51นนร.พิจิตรศรีรุ่งเรืองนว.
52นนร.พิบูลย์พีรชัยเดโชนว.
53นนร.พิสิฐอินทร์จันทร์พธ.
54นนร.ภุชงค์ประดิษฐธีระนว.
55นนร.ภักดีผ่องใสกล.
56นนร.มณเฑียร(ประภากร)ทั่งทองนว.
57นนร.มนัสเจือจันทร์กล.
58นนร.มานพกล้าหาญพธ.
59นนร.แมนสะระนะนว.
60นนร.ยงยุทธแก้วแย้มนย.
61นนร.ยงยุทธผอบนาคนย.
62นนร.ยุทธกิจวงศ์จันทร์นว.
63นนร.ยุทธนาโมกขาวนว.
64นนร.เริงยุทธโพธารามิกนว.
65นนร.รัชภูมิอินม่วงนว.
66นนร.รัตน์วันภูงานย.
67นนร.วรพาทรัชตะสังข์นว.
68นนร.วรวัฒน์มฤทธิดานว.
69นนร.วศากรสุนทรนันทกล.
70นนร.วิฉณุถูปาอ่างนว.
71นนร.วิชชาพรหมศรีนย.
72นนร.วิชาญสีดากล.
73นนร.วิเชียรฤทธิ์วิรุฬห์พธ.
74นนร.วิทยาถำอุทกนว.
75นนร.วิรัชขาวคมกล.
76นนร.วิรัชสมบูรณ์โชคดีกล.
77นนร.วิรัตน์สามเสือนว.
78นนร.วุฒินันท์พยัคฆสังข์นย.
79นนร.วัชระพัฒนรัฐนว.
80นนร.วัชระเอื่ยมสุโรกล.
81นนร.ศานิตสุดแดนกล.
82นนร.สมเกียรติอิ่มวิเศษกล.
83นนร.สมชายโชคสงวนนย.
84นนร.สมชายสีสำลีนย.
85นนร.สมชายศิพะโยนว.
86นนร.สมเจตน์อนันตศิริรัตน์กล.
87นนร.สมบัติจูถนอมนว.
88นนร.สมบัตินาราวิโรจน์นว.
89นนร.สมพรรอดแรงบุญ
90นนร.สมโพธิบรรเทากล.
91นนร.สมนึกศรีสุพรรณ(สุขวณิช)พธ.
92นนร.สมหมาย(วีรวิทย์)ศรีอินทรสุทธิ์กล.
93นนร.สมหมายสุกกอนว.
94นนร.สมานขันธพงษ์นว.
95นนร.สนั่นโพธิ์ศรีนว.
96นนร.สมัยโพนเมืองหล้าพธ.
97นนร.สยามลายสารนย.
98นนร.สายชลศรีลาธรรมพธ.
99นนร.สาโรชคลังกูลนว.
100นนร.สุชาติณ สงขลานย.
101นนร.สุชาติธรรมพิทักษ์เวชนว.
102นนร.สุชาตินาคมอญนว.
103นนร.สุรเชษฐ์ประกอบชาติ
104นนร.สุทธิศักดิ์เล็กสุวรรณพธ.
105นนร.สุทินหลายเจริญนว.
106นนร.สุนทรคำคล้ายนว.
107นนร.สุพจน์พุทธพงษ์กล.
108นนร.สุพลนวลมณีนว.
109นนร.สุวินแจ้งยอดสุขนว.
110นนร.สุรณรงค์วิเศษโภคากล.
111นนร.สุรชัยเกื้อสกุลกล.
112นนร.สุรพลตันติวีระวงศ์นย.
113นนร.สุริยะภิญโญนว.
114นนร.สุริยาภักดีเสนานว.
115นนร.สุรศักดิ์ประทานวรปัญญานว.
116นนร.สุระศักดิ์สิงขรวัฒน์นว.
117นนร.สิงหชัยประไพสุวรรณกล.
118นนร.สิทธิชัยซื่อตรงกูลนว.
119นนร.เสนอเงินสลุงนว.
120นนร.เสนัชย์รักประทุมกล.
121นนร.เสริมบุญคำนย.
122นนร.เสริมพงษ์แข่งเพ็ญแขนว.
123นนร.โสภณเลิศกสิกิจ(รัชตาภิรักษ์)นว.
124นนร.สันติมนต์วิเศษกล.
125นนร.สันติชัยวงษ์สุวรรณกล.
126นนร.หวาน(ชัยยงค์)ขุนทานว.
127นนร.อดิศักดิ์แจงเล็กนว.
128นนร.อนุพงษ์ยงยุทธิ์นว.
129นนร.อนุวัตดาผิวดีนว.
130นนร.อนุวัฒน์ดิษฐ์ไพบูลย์นว.
131นนร.อนันต์สุรินทร์แก้วกล.
132นนร.อนุสรณ์ยังคุ้มญาตินว.
133นนร.อภิชาติโชไชยพธ.
134นนร.อรรถสิทธิ์เทพวัลย์นว.
135นนร.อาทรชะระภิญโญนว.
136นนร.อาริชย์สุรพลชัยกล.
137นนร.อุดมเดชล้อมอิ่มนว.
138นนร.อุทัย(ธนาธิป)แช็งเขตการณ์นย.
139นนร.อุทัยชีวะสุทธินว.
140นนร.อุทัยยังวิลัยนย.
141นนร.โอภาสทิพย์พิทักษ์กล.
142นนร.โอภาส(อภิชาติ)วรภมรนว.
143นนร.เอนกพงษ์ทองเจริญกล.
144นนร.เชษฐพงษ์อินทร์แก้วตร.
145นนร.นิพนธ์พลเดชตร.
146นนร.พงศ์ศักดิ์จงมีสุขตร.
147นนร.วัลลภอาจสมิติตร.
148นนร.วีระวัฒน์ศรีสุนทรตร.
149นนร.สุชลพำขุนทดตร.
150นนร.อิศรา(ชูเกียรติ)ตรีเพ็ชรตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th