⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2527

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 82
– หลักสูตร นายทหารใหม่
– หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
– หลักสูตร เครื่องรับ-ส่งข่าวสาร ระบบข้อมูลอัตโนมัติ
– หลักสูตร ผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
– หลักสูตร พรรคนาวิน
– Basic Manpower Management Officer Course
– Mil Ops Other Than War, Off Fam OJT
– หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 62
– วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 46
– Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia

ตำแหน่งที่สำคัญ
– รองผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้บังคับการกองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– รองเสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 1 กองเรือป้องกันฝั่ง
– เสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงภายใน สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ
– เสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
– รองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงทางทะเล
– ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • http://www.oper.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/