⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2529

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 27
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 84
– นายทหารใหม่พรรคนาวิน
– นายทหารประจำเรือ
– ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
– ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
– หลักสูตรพรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 62
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
– เสนาธิการทหาร

ตำแหน่งที่สำคัญ
– รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
– รองผู้อำนวยการกองพัฒนากำลังรบ กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองควบคุมการปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนากำลังรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงทางทะ่เล กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ต.ค. 2565)แหล่งอ้างอิง

  • http://www.oper.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/