⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2529
(นักเรียนนายเรือรุ่น 84, เตรียมทหารรุ่น 27)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤษดาจิระไตรพรนว.
2นนร.กำพลโชคไทยกล.
3นนร.กู้เกียรติอินทปัญญา(มิ่งรัชตะ)กล.
4นนร.เกียรติพงศ์ศรีโสภานว.
5นนร.ไกรวัลย์แก้วเวียงเดชกล.
6นนร.ขวัญเมืองทองช้อยนย.
7นนร.จงกลหอมจันทร์นย.
8นนร.จักรกฤษณ์ทรงสุขกล.
9นนร.จักรพงษ์อาษานอกนย.
10นนร.จารึกสว่างแจ้งกล.
11นนร.เฉลิมสุพิศนว.
12นนร.เฉลิมชัยสวนแก้วนว.
13นนร.ชคทิศวิบูลย์เจริญกล.
14นนร.ชยากรพันธ์หล้านว.
15นนร.ชลอผ่องใสนว.
16นนร.ชลิตบัวทองนว.
17นนร.ชาตรีกลิ่นเทศนว.
18นนร.เชษฐพลโคตรพงษ์นว.
19นนร.โชคชัยเผือดจันทึก(ภูมิวุฒิงวศ์)นย.
20นนร.ณรงค์วงษ์ประเสริฐนย.
21นนร.ดำรงศักดิ์ธงตะทบกล.
22นนร.ทรงศักดิ์จุมปามัญนว.
23นนร.ทรงฤทธิ์โพธิ์จินดานว.
24นนร.ทวีศักดิ์ทองนำนว.
25นนร.เทพฤทธิ์ลาภเหลือนว.
26นนร.ธงชัยถามะพันธ์นว.
27นนร.ธงไทยสุวรรณเสนีย์กล.
28นนร.ธเนตรอนามธวัชนว.
29นนร.ธรรมศักดิ์(ธนภัทร)ทัศนานว.
30นนร.ธาดาวุธทัดพิทักษ์กุลนว.
31นนร.ธานิศผู้นำพลกล.
32นนร.ธีรเกียรติทองอร่ามนว.
33นนร.ธีรชัย(คงศักย์)นนท์ลือชานว.
34นนร.นครินทร์ทวีสมบูรณ์กล.
35นนร.นพดลบุญเจริญนว.
36นนร.นภดลจินตกานนท์นว.
37นนร.นรินทร์ขาวเจริญนว.
38นนร.นิธิแจ้งสนิทกล.
39นนร.บวรพรมแก้วงามนว.
40นนร.บุญรัตน์กิตติโชติพาณิชย์นว.
41นนร.ประพันธ์ศรีสุวิภานว.
42นนร.ปรัชญาทองอินทร์กล.
43นนร.ปิยะศักดิ์นิลนิมิตรนว.
44นนร.พงษ์มิตรณรงค์กูลนว.
45นนร.พงษ์ศักดิ์เลาหบุตรนว.
46นนร.พรพจน์วรศาสตร์นว.
47นนร.พรศักดิ์สนธนพิพัฒน์นว.
48นนร.พัฒนศักดิ์พิมดากล.
49นนร.พิชัยงามไตรเลิศกล.
50นนร.พิทักษ์เทพทานว.
51นนร.พิศาลสาลี่กล.
52นนร.พิสิฐรังษีภาณุรัตน์นว.
53นนร.พีระพงษ์ทับแย้มกล.
54นนร.เพชรจรจวบโชค(สุโขธนัง)กล.
55นนร.ไพฑูรย์ชีชะนะนว.
56นนร.ไพศาลวงศ์เมฆนว.
57นนร.ภานุยอดดำเนินกล.
58นนร.ภานุมาศธนะพานิชนว.
59นนร.มนตรีจุฬารมย์นว.
60นนร.มารุตสัสดีพันธ์นย.
61นนร.ยุทธนาดวงจันทร์กล.
62นนร.ยุทธนาสระดีนย.
63นนร.ยุทธพงษ์(วีรุดม์)ม่วงจีนนว.
64นนร.รักศักดิ์ศักดิกรนว.
65นนร.รังสรรค์สมบัติพิบูลย์นว.
66นนร.รัฐศักดิ์รักชื่นนว.
67นนร.โรมกูบโคกกรวดนว.
68นนร.วชิรสีตะจันทร์นว.
69นนร.วรพลจันทมาศนว.
70นนร.วสันต์ไตรจิตนว.
71นนร.วัชรินทร์อังศุวัฒนากล.
72นนร.วิชาญวันทนียกุลนว.
73นนร.วิเชียรปิ่นสุขกล.
74นนร.วิทยาสาสกุลกล.
75นนร.วิโรจน์แสงกำพลีกล.
76นนร.วิสูตรโตสุขกล.
77นนร.วีระชัยโกสาแสงกล.
78นนร.วีระมนต์(วีรมนต์)นิลแก้งกล.
79นนร.วุฒิไกรหุ่นดีนว.
80นนร.วุฒิชัยทองแสงจันทร์กล.
81นนร.ศิรัสลิ้มเจริญนว.
82นนร.ศิริพงศ์ภมรบุตรนว.
83นนร.ศิลป์สมุจจ์ปัญจะนว.
84นนร.ศุภสิทธิ์บูรณะโอสถนว.
85นนร.สณี(เสนี)พวงทวีสุขนว.
86นนร.สมชาย(พิสิษฐ์)เคียงจัตุรัส(จตุรัสกะพัฒน์)นว.
87นนร.สมบัติบุญเกิดพานิชนย.
88นนร.สมโภชน์ทอดสนิทนว.
89นนร.สมริทธ์งามสวยนว.
90นนร.สมศักดิ์ขจรบุญกล.
91นนร.สมศักดิ์จันทร์เขียวกล.
92นนร.สมศักดิ์แพรกทองนว.
93นนร.สมหมาย(บรรณวิชญ์)เฉลิมทองนว.
94นนร.สรวุฒิชวนะนว.
95นนร.สรวุฒิพุ่มแก้วนว.
96นนร.สันติทัศบุตรกล.
97นนร.สัมฤทธิ์ศิริบรรจงนว.
98นนร.สำราญ(ดรณ์)ทิพนันท์นว.
99นนร.สินธุชัยสง่างามกล.
100นนร.สิริพันธ์ซื่อมงคลนว.
101นนร.สุทัศน์กิจบำรุงรัตน์กล.
102นนร.สุพจน์สารภาพนว.
103นนร.สุรเชษฎ์บัวสุวรรณชัยนว.
104นนร.สุรนิตย์ถาวรพานิชนว.
105นนร.สุรพงษ์สุวรรณโชติกล.
106นนร.สุรศักดิ์เฉิดผาดนว.
107นนร.สุรศักดิ์สุวรรณเกษานว.
108นนร.สุรสิทธิ์แสนครามนว.
109นนร.เสน่ห์(นันทวุฒิ)น้อยมีนว.
110นนร.อดุลย์มิ่งรักษากล.
111นนร.อนันต์สงวนสมบัตินว.
112นนร.อนุชิตพีระธำรงค์กุลนว.
113นนร.อนุรักษ์พรหมงามนว.
114นนร.อนุรัตน์ศิริวงศ์นว.
115นนร.อนุสรณ์อิ่มละเอียดนว.
116นนร.อภิชาตกุดกังวล(วงค์จิตตระการ)นว.
117นนร.อภินันท์รัชสมบัตินว.
118นนร.อภิรัตน์กลิ่นกุหลาบกล.
119นนร.อรุณสนจีนกล.
120นนร.อโศกนวลชื่น(ศรีสวัสดิ์)นว.
121นนร.อัครพลขันตีนว.
122นนร.อัษฎาเชื่อมสุขนว.
123นนร.อาภากรบุญยิ่งนย.
124นนร.อำมรซื่อตรงนย.
125นนร.เอกชัยสุขวรรณโณนว.
126นนร.เอกสิทธิ์วุฒิเผ่านว.
127นนร.กองเหรียญตอสกุลนว.
128นนร.กอบเกียรติมีชาญกล.
129นนร.จักรพงษ์ซ่วนซี่(อภิมหาธรรม)นย.
130นนร.ถุงเงินจงรักชอบนว.
131นนร.พิชิตบรรจงกิจนว.
132นนร.วันชัยวงค์ทะเลกล.
133นนร.วิรัช(กัมปนาท)อุบลโรจน์รัศมีนว.
134นนร.สมชายหอมสุวรรณนว.
135นนร.สมภูมิประยูรอนุเทพนว.
136นนร.สิทธิชัยเสถียรทิพย์นว.
137นนร.สุธีบ้านเกาะกล.
138นนร.สุรนันท์ฤทธิ์ขำนว.
139นนร.อนันต์สีพรม(ตรีรัตนคุณ)นว.
140นนร.อาดุลย์คลุกกระโทกนว.
141นนร.อุดมศรีหอมนว.
142นนร.โกศลแก่นแก้วตร.
143นนร.เฉลิมพลพิกุลตร.
144นนร.ธวัชสิทธิกิจโยธินตร.
145นนร.วีระศักดิ์แย้มแสงตร.
146นนร.วีรพันธ์จิตต์บุญธรรมตร.
147นนร.สนธนยาเพชรพลอยดีตร.
148นนร.อิทธิพลนาคคำตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th