⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2529

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 27
– หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
– หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
– หลักสูตร นายทหารควบคุมอากาศยานปราบเรือดำน้ำ
– ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
– หลักสูตร นายทหารการอาวุธ
– การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในทะเล
– ผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
– หลักสูตร พรรคนาวิน
– SWO DH OPS SPEC INTL
– หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 61
– ภาษาอังกฤษ ที่ IDP ประเทศไทย
– ปริญญาโท Master of Defence Studies
– การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)
– วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 45

ตำแหน่งที่สำคัญ
– รองผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาทหารเรือ
– รองผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้อำนวยการกองแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
– ผู้อำนวยการกองแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย ณ กรุงโตเกียว
– รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
– รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ|
– ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ (ต.ค. 2565)แหล่งอ้างอิง

  • http://www.oper.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/