ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

การขึ้นลงเรือนั้น มีประเพณีอยู่ว่า เมื่อจะไปจากเรือใหญ่ผู้มีอาวุโสน้อยย่อมต้องลงเรือเล็กก่อนเสมอ และตรงกันข้ามเมื่อจะขึ้นจากเรือเล็กต้องขึ้นทีหลังในกรณีที่มีคลื่นลมหรือคนแน่น เพื่อความสะดวกผู้ที่อาวุโสน้อยจะขออนุญาตขึ้นก่อนได้ แต่ต้องรออยู่ที่บริเวณข้างบันไดบนเรือใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ขึ้นจากเรือเล็กและออกเดินไปเสียก่อน ตนจึงจะไปได้ ประเพณีนี้เกี่ยวกับมารยาทนอกจากนั้น ยังสะดวกแก่การรับรองอีกด้วย เพราะเรือรบย่อมมีการรับและส่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ที่มาขึ้นเรือ มีผู้ให้ความเห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้น่าจะเป็นด้วยเหตุที่ว่า การให้ผู้น้อยลงก่อน เพื่อจัดหาที่นั่งได้ตามสมควรแก่อาวุโสและเหลือที่ไว้ให้ผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่ลงเรือแล้วจะออกเดินทางได้ทันที่ ไม่ต้องคอย ถ้าอากาศไม่ดี คลื่นลมก็เปียกผู้ใหญ่แต่น้อย


สำหรับพลทหารและจ่าที่มีอาวุโสต่ำนั้น ในการขึ้นลงเรือกระเชียง โดยเฉพาะผู้มีอาวุโสต่ำจะต้องลงเรือก่อนและเข้าประจำกระเชียงทันที


แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ